El secretari alerta que els plans de gestió d´Ecoserveis no compleixen la normativa

L'interventor diu que per al 2012 i 2013 no té les retribucions de gerència però als plans no s'han reduït els imports

 09:15  
La nova alcaldessa, Marta Felip (CiU), en el primer plenari en el càrrec i el regidor Manel Toro (CiU).
La nova alcaldessa, Marta Felip (CiU), en el primer plenari en el càrrec i el regidor Manel Toro (CiU).  conxi molons

G.T L'Ajuntament de Figueres va aprovar ahir els plans de gestió per aquest any de l'empresa mixta Fisersa Ecoserveis, l'ampliació dels de 2008, 2009, 2010 i 2012 actualitzat a 2013 i els grups de contenidors soterrats. Ho va fer de nou, però, amb l'informe negatiu del secretari que assegura que l'expedient "no compleix amb la normativa vigent" i l'interventor que afirma, de nou, que els actes i acords amb l'ens "perjudiquen els interessos de l'Ajuntament en benefici del concessionari". També amb els vots en contra de tots els grups de l'oposició que van criticar la situació i van instar a reconduir-la. En el primer plenari amb la nova alcaldessa, Marta Felip (CiU), va manifestar que la seva intenció fer-ho assegurant que els acords es van fer en un context diferent Felip va admetre "problemes jurídics" en aquest tema però va afirmar que com a Govern tenen unes responsabilitats i que caldrà esperar que s'acabi la concessió (el 2015) per abordar-ho.

El document, segons consta al dictamen municipal, fa referència als serveis municipals de manteniment de l'enllumenat públic, de deixalleria, de manteniment integral de jardineria i neteja viària i de recollida d'escombraries que l'Ajuntament presta a través d'aquesta societat d'economia mixta. Els plans els va fer arribar al consistori l'empresa el passat mes de novembre. Els funcionaris municipals, però, hi han tornat a fer informes negatius. En primer lloc, el secretari considera que pel càlcul de la retribució a percebre per l'entitat Fisersa Ecoserveis, s'ha d'aplicar "el que disposen els articles 21 i 22 dels Plecs de Clàusules que van regir el concurs per a la selecció del soci privat que hauria de formar part de la societat". A l'expedient, però, afirma que no hi consta cap informe tècnic, ni econòmic ni financer que justifiqui la retribució que s'assigna a Ecoserveis ni tampoc que especifiqui "si la valoració dels serveis que s'amplien està d'acord amb els preus normals per a aquest tipus de serveis". Després d'assegurar que l'expedient no compleix amb la normativa, el funcionari es remet a altres informes que ha fet sobre els plans de gestió l'interventor municipal des del 2002 i que valida de nou. En ells, insisteix en què se segueixen perjudicant els interessos municipals.

D'entre els motius que l'alt funcionari exposa, hi ha el fet que l'empresa durant l'any 2012 i 2013 no té les retribucions de gerència, "no obstant en els plans de gestió no s'han reduït aquests imports". L'informe, però, també es remet als que ja ha elaborat anteriorment sobre altres anys. Així, fa esment d'una factura emesa per Ecoserveis de desembre de 2009 per un import de 36.105 euros més IVA, per cobrir el cost de gerència, que "com s'ha demostrat amb 1,20% repecutit, queda totalment cobert. Aquesta factura emesa sense coneixement de l'Ajuntament s'ha comptabilitzat com a despesa, en conseqüència es disminuirà el percentatge de benefici de l'any 2009 que correspongui al consistori". Una factura a la qual va fer referència la regidora del PP, M. Àngels Olmedo, assegurant que l'anterior gerent s'havia negat a pagar i que després l'aleshores alcalde, Santi Vila, va emetre un decret acordant-ho "tot i saber que no era legal".

L'interventor també recorda que els plans que es van aprovar el 2010 perjudicaven els interessos de l'Ajuntament en benefici de ?l'empresa ja que "incorporen ?costos ?correponents a béns que ja estan totalment amortitzats". Però no és l'únic. El funcionari destaca que també el 2010 i en l'ampliació dels plans de gestió "apareix una indicació que diu "Manteniment (Pla de Barris), l'únic Pla de Barris vigent és el del Centre Històric amb una durada determinada, inferior a la vida útil de l'ampliació proposada, i destinat a determinades finalitats. L'import del pla es financia amb un crèdit. No es poden finançar despeses de ?manteniment amb un crèdit a 15 anys".
Pel que fa al 2011, l'interventor alerta del pagament de 85.931,89 euros per Fisersa corresponent a l'import del cost del 50% de la gerència d'Ecoserveis. "En la concessió s'establia que del 8,97% del benefici industrial, un 1,20% es destinaria a la retribució de la gerència", insisteix.

Modificació de condicions
Amb tot, el funcionari assegura que se segueixen modificant, per acords del Consell d'Administració de l'empresa, les condicions previstes en els plecs de condicions que van servir de base per a l'adjudicació del concurs per a la prestació de determinats serveis. L'interventor insisteix que en que se segueixen modificant les condicions previstes al plec de condicions i recorda que "la modificació dels plecs de condicions tècniques i econòmiques, s'han de tramitar i justificar de conformitat amb la normativa i jurisprudència sobre contractació, no amb la simple aprovació dels plans anuals de gestió", afirma.

Els grups de l'oposició van criticar durament aquesta situació que van titllar, fins i tot, de flagrant.
El regidor d'Hisenda, Manel Toro (CiU), igual que l'alcaldessa van admetre estar preocupats pel que "s'ha fet malament" però va insistir en què cal tenir en compte es fa malament des del 2002. Va assegurar que no es pot rescindir el contracte perquè comportaria costos però va assegurar que la voluntat és reconduir-ho. Al torn de precs i preguntes, la regidora del PP, Mª Àngels Olmedo, va carregar de nou contra el gerent de Fisersa -que també assumeix la direcció d'Ecoserveis- i va demanar que se l'acomiadés perquè el seu contracte no compleix amb la legalitat i que es fes un procés de selecció. Felip, però, va respondre que ja s'ha elaborat un nou contracte que els donaran a conèixer i que s'adapta a la normativa de contenció.

Enllaços recomanats: Premis cinema