Una lamentable actuació ambiental

 
Una lamentable actuació ambiental
Una lamentable actuació ambiental  

JORDI CÓRDOBA afinals dels anys vuitanta, la Generalitat de Catalunya, mitjançant la llavors anomenada Junta de Sanejament, va construir el col·lector general de la Bisbal d'Empordà, per tal de canalitzar les ?ai?gües residuals des del centre de la població fins a la nova estació depuradora que es construiria pocs anys després.
Posteriorment, a finals dels anys noranta, la mateixa Junta va executar un projecte de perllongament del col·lector general aigües amunt del riu Daró, per tal de donar servei als nous sectors de població i preveure un posterior creixement a mitjà o llarg termini del nucli urbà, obra que va ser adjudicada a una coneguda empresa d'obres públiques de les nostres comarques. La llavors anomenada Junta d'Aigües de la pròpia Generalitat va qüestionar una execució molt deficient d'aquestes obres, i fins i tot va obligar a enderrocar i a refer una part del tram construït, atès que afectava la capacitat de la llera d'una manera important, sense entrar a valorar aspectes que no eren de la seva competència sinó de la Junta de Sanejament.
Poc temps després es varen constatar altres greus errors en l'execució del col·lector que implicaven que no tingués una mínima estanqueïtat, i que es produïssin importants problemes de filtració d'aigua superficial i de les seves capes freàtiques del Daró cap a l'interior dels tubs, cosa que perjudicava seriosament el sistema de depuració, en arribar molta més aigua de la prevista a l'estació depuradora.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), organisme creat l'any 2000 i que, com és conegut, va unificar la Junta d'Aigües i la Junta de Sanejament per a una millor gestió integral de l'aigua, tant pel que fa al sanejament i l'abastament com per al control del domini públic hidràulic, va heretar el problema. En no ser possible la reparació del col·lector, aquest va ser anul·lat en gairebé tot el seu traçat, fent posteriorment una conducció provisional externa a la llera, que va resultar totalment insuficient per recollir la relativament petita quantitat d'aigua residual que es produïa en aquell moment, i encara molt més insuficient per al futur creixement de la població.
Posteriorment, l'any 2003, l'ACA va posar en funcionament una ampliació de la depuradora que havia de permetre baixar sensiblement la concentració de nitrats a l'aigua i minimitzar la negativa influència sobre els aqüífers de la zona, que fins llavors patien importants problemes de potabilitat en temps de sequera.
També va aprovar, l'any 2007, un projecte constructiu de nou col·lector, actuació que no ha estat executada fins al moment i no se'n coneix cap data possible de construcció alhora que, mentrestant, la pròpia Agència ha imposat diverses sancions per abocaments d'aigües residuals al Daró, abocament irregulars produïts justament per la manca d'un col·lector general que l'ACA no ha realitzat per a substituir el que es va construir en el seu dia de manera tan deficient, i malgrat altres  importants millores en els sistemes de depuració.
Quinze anys després d'aquella lamentable actuació, durant la qual han passat per l'administració responsable polítics i tècnics ben diversos, no es tenen notícies d'una solució a curt ni a mitjà termini.

Enllaços recomanats: Premis cinema