Corrupció en els negocis

28.03.2016 | 09:22

Les reformes que s'han anat succeint en el Codi Penal han suposat una intervenció més gran i més repressió en matèria de delictes econòmics i corrupció.

La corrupció es troba cada dia a la primera plana dels diaris, afectant a empreses i partits polítics de tots els colors i mides, fins que s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la ciutadania en els sondejos que sovint es van publicant.

La reforma del Codi Penal de març de 2015 va fer una revisió tècnica de la majoria de delictes econòmics, com l'estafa, l'apropiació indeguda, l'administració deslleial, les insolvències punibles i, per descomptat, la corrupció.

Centrant-se en els delictes de corrupció, veiem que la reforma va tenir com a finalitat principal garantir la seva aplicació en tos els casos en què, mitjançant el pagament de ?suborns, ja sigui en benefici propi o de tercers, s'obtinguin posicions d'avantatge en les relaciones econòmiques. El primer que canvia la reforma és el títol o la rúbrica d'aquests delictes, que passen d'anomenar-se "De la corrupció entre particulars" a anomenar-se ara "Delictes de corrupció en els negocis".

El tipus bàsic del delicte es troba regulat en l'article 286 bis:

"1. El directiu, administrador, empleat o col·laborador d'una empresa mercantil o d'una societat que, per si mateix o per una persona interposada, rebi, sol·liciti o accepti un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa, per a si mateix o per a un tercer, com a contraprestació per afavorir indegudament un altre en l'adquisició o la venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials, ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a quatre anys, inhabilitació especial per a l'exercici d'indústria o comerç per un temps d'un a sis anys i multa del tant al triple del valor del benefici o avantatge.

2. Amb les mateixes penes ha de ser castigat qui, per si mateix o per una persona interposada, prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d'una empresa mercantil o d'una societat, un benefici o avantatge no justificats, de qualsevol naturalesa, per a ells o per a tercers, com a contraprestació per tal que l'afavoreixi indegudament a ell o a un tercer enfront d'altres en l'adquisició o la venda de mercaderies, la contractació de serveis o en les relacions comercials.

3. Els jutges i tribunals, en atenció a la quantia del benefici o al valor de l'avantatge, i la transcendència de les funcions del culpable, poden imposar la pena inferior en grau i reduir la de multa al seu prudent arbitri.

4. El que disposa aquest article és aplicable, en els seus respectius casos, als directius, administradors, empleats o col·laboradors d'una entitat esportiva, sigui quina sigui la forma jurídica d'aquesta, així com als esportistes, àrbitres o jutges, respecte de les conductes que tinguin per finalitat predeterminar o alterar de manera deliberada i fraudulenta el resultat d'una prova, partit o competició esportiva d'una rellevància econòmica o esportiva especial. A aquests efectes, es considera competició esportiva d'una rellevància econòmica especial aquella en què la major part dels qui hi participen perceben qualsevol tipus de retribució, compensació o ingrés econòmic per la seva participació en l'activitat; i competició esportiva d'una rellevància esportiva especial la que sigui qualificada en el calendari esportiu anual aprovat per la federació esportiva corresponent com a competició oficial de la màxima categoria de la modalitat, especialitat o disciplina de què es tracti."

He subratllat les expressions que han estat objecte d'aquesta millora o revisió tècnica feta amb la reforma.

La llei també preveu uns supòsits agreujats que poden augmentar la pena en casos d'especial gravetat. Així, el nou article 286 quater, assenyala que els fets es consideren, en tot cas, d'una gravetat especial quan: a) el benefici o avantatge tingui un valor especialment elevat, b) l'acció de l'autor no sigui merament ocasional, c) es tracti de fets comesos en el si d'una organització o grup criminal, o d) l'objecte del negoci versi sobre béns o serveis humanitaris o qualsevol altre de primera necessitat.

I en el cas de la corrupció esportiva, es considerarà que hi ha gravetat especial quan: a) tinguin com a finalitat influir en el desenvolupament de jocs d'atzar o apostes; o b) siguin comesos en una competició esportiva oficial d'àmbit estatal qualificada de professional o en una competició esportiva internacional.

Tot això s'haurà de veure reflectit en les polítiques anticorrupció a incloure en els programes de prevenció de delictes que inexcusablement han de tenir les empreses (els anomenats "Corporate Compliance"), com per exemple incloure limitacions a la quantitat de regals o invitacions tant rebudes com ofertes, establir un protocol de registre de tots els regals i la seva destinació, prohibir lliurar o rebre qualsevol regal per part de funcionaris públics, implementar mesures raonables per verificar la qualificació, fiabilitat i integritat de cada proveïdor abans de començar relacions comercials i mesures que assegurin la seva selecció objectiva i imparcial, etc. Vaja, que se'ns gira feina...

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema