L'Ajuntament de l'Escala ha tancat l'any 2018 amb un romanent de tresoreria positiu de 5.248.903,85 euros. S'ha reduit l'endeutament municipal i els proveïdors cobren en quinze dies.

En aquest sentit, l'any passat es va tancar amb només 2.305.914,16 euros d'endeutament, cosa que significa que la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament és ja de només un 11,65% (el 2006 era del 84,8%, amb un endeutament que superava els 12 milions).«En aquests moments tenim només 4 préstecs, un dels quals s'acaba aquest any i l'últim, el 2024, amb una despesa financera que els darrers anys ha baixat pràcticament un 80%», remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.

Entre els motius que han col·laborat a tenir aquests resultats positius a tancament de l'any hi ha hagut la incorporació de bona part del romanent de tresoreria de l'any anterior i majors ingressos dels previstos en diversos conceptes. Així, s'ha més que doblat la recaptació prevista en concepte de plusvàlues i d'impost d'obres i construccions. El termini de pagament a proveïdors s'ha situat, de mitjana, en 14,97 dies.