L'oficina comarcal del consumidor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha atès durant el 2018 un total de 1.245 consultes (1.269 el 2017) i s'han rebut 340 reclamacions (365 el 2017) que han donat lloc a les corresponents mediacions. També s'han tramitat 27 denúncies per possible infracció administrativa així com 30 queixes a les empreses.

El sector de la telefonia continua essent el que genera més reclamacions dels usuaris, amb un 26,58% de les reclamacions tramitades. En aquest apartat s'inclouen tant els problemes derivats de la compra d'aparells de telefonia com els derivats de la prestació del servei contractat per part de les operadores.

La major part d'aquesta problemàtica es genera com a conseqüència de la contractació telefònica dels serveis per part dels usuaris, amb la qual cosa aquests no disposen de cap document en què figurin les condicions contractades amb l'operadora, ja que aquesta no compleix amb la seva obligació de lliurar el corresponent contracte per escrit amb posterioritat a la contractació telefònica.

Com a conseqüència d'aquestes contractacions telefòniques, es continuen detectant reclamacions per altes fraudulentes.

El segon lloc, pel que fa al nombre de reclamacions plantejades, l'ocupa el sector dels subministraments bàsics. En aquest apartat s'inclouen els conflictes amb el subministrament elèctric, subministrament de gas, subministrament d'aigua, els serveis de manteniment associats a aquests i la seva contractació amb un total de 15,34% de les reclamacions tramitades. Els temes més habituals són problemes amb la facturació del subministrament, factures molt elevades com a conseqüència d'expedients de regulació per avaries de comptadors, per frau o per manca de lectures del comptador o bé per fuites d'aigua. També s'inclouen en aquest apartat les contractacions a domicili dels serveis i canvis de companyia.

El tercer lloc l'ocupa (10,41%) el sector dels viatges, turisme i transports, que aquest any s'ha vist incrementat per les vagues de l'estiu passat en el transport aeri, fet que va comportar molts retards i reclamacions. Finalment cal destacar el sector dels vehicles, amb un 9,41% de les reclamacions tramitades. Aquest sector tracta les reclamacions derivades de la compra de vehicles, ja siguin nous o de segona mà, el lloguer, les reparacions als tallers o els serveis de gasolineres.

Pel que fa a les consultes plantejades pels consumidors de la comarca, segueix destacant el tema de l'habitatge, en particular les qüestions derivades dels arrendaments urbans. A més, també s'han rebut consultes relatives al tancament de la clínica Idental a Girona. Es tracta de persones consumidores que tenien contractats tractaments dentals amb aquesta clínica, que va tancar sense previ avís i que havien pagat la totalitat o una part de l'import del servei

L'Oficina d'Informació al Consumidor realitza tasques d'informació i d'assessorament a les persones consumidores i usuàries de la comarca a través de les seves dependències situades al Consell Comarcal. Pel que fa a la procedència de les visites, quasi el 52,5% procedeixen de Figueres, seguit de Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala i Vilafant.