Roses ha iniciat les obres de manteniment del col·lector de sanejament de l'avinguda de Rhode per millorar el servei i l'estanquitat de la instal·lació, consistents en la rehabilitació d'un tram de 245 metres per evitar cap tipus de filtració durant la conducció d'aigües. Es preveu que els treballs finalitzin a mitjans del mes d'abril.

En el moment actual s'estan duent a terme les tasques de neteja del col·lector ovoide de formigó que discorre sota l'avinguda de Rhode i la seva inspecció de l'estat de la instal·lació. Posteriorment, es repararan les esquerdes i juntes obertes amb morter, per finalitzar amb un revestiment interior al tub existent. Amb aquestes obres es fa front al deteriorament pel transcurs del temps i per l'ús natural.