L'Ajuntament de l'Escala ha pres mesures vinculades a la situació d'excepcionalitat que s'està vivint en relació al Coronavirus. S'endarrereixen el cobrament de tributs i se suspenen el termis. També es reduirà la quota de la llar d'infants en funció dels dies lectius que s'hagin dut a terme durant el període excepcional dels mesos de març i abril. En cas que el període s'allargui, es farà el mateix a les quotes següents.

La quota del menjador també es prorratejarà d'acord amb els dies lectius efectivament prestats.

S'intentarà reprogramar les sessions de l'Escola de teatre en la mida del possible, en cas que no sigui possible les properes quotes també seran proporcionals a les classes realitzades durant aquest període excepcional.

El segon fraccionament dels rebuts domiciliats de l'IBI es carregaran al banc el dia 15/08 en comptes de l'01/06. Pel que fa al tercer fraccionament es carregarà el dia 01/11 en comptes de l'01/09. Els rebuts d'IBI no domiciliats podran ser pagats fins el dia 20/11.

Es posposa el pagament domiciliat de la taxa d'escombraries de negocis, que passarà del dia 03/08 al 30/09.

També es posposa el pagament domiciliat del rebut de mercats i la taxa per l'ocupació de la via pública, que passarà del dia 03/08 al dia 30/09.

El Reial Decret dictat suspèn els terminis administratius i judicials i en conseqüència hi ha una afectació directa en el funcionament i tramitació dels expedients municipals en marxa i aquells que s'hagi d'iniciar.

En relació a això l'Ajuntament ha informat que se suspenen terminis, obertura de pliques, acords d'adjudicació i es valora la necessitat de suspendre la prestació en alguns contractes.

Se suspenen també els terminis per a resoldre expedients, i no es tindran en compte els propers 15 dies a l'efecte de garantir els drets del ciutadà davant requeriment notificats amb terminis.

En el cas d'haver de realitzar qualsevol petició davant la Corporació i disposar d'un termini normatiu per a fer-ho, aquest també es suspèn als efectes de prescripció i caducitat.

Tot plegat, sens perjudici de poder realitzar els tràmits que el ciutadà consideri per mitjà de la seu electrònica i la instància telemàtica; així com la notificació que l'Ajuntament pugui realitzar per la mateixa via telemàtica dins el funcionament ordinari dels serveis mínims que s'establiran.