L'Oficina de consum de l'Alt Empordà va atendre durant el 2019 931 consultes i s'han rebut 414 reclamacions, havent donat lloc a les corresponents mediacions, en total 366. També s'han tramitat 47 denúncies per possible infracció administrativa, així com 23 queixes a les empreses.

El cobrament per part de les operadores de penalitzacions per les baixes; altes fradulentes per part de tercers; o els llogaters que no retornen les fiances són algunes de les reclamacions més recurrents.

La majoria de les persones que s'han adreçat al servei ,l 46,43% procedeixen de Figueres. A continuació hi figuren de Roses (9,61%) i Castelló d'Empúries (4,66%).

Reclamacions més habituals

Les problemàtiques més recurrents no han canviat respecte a l'any anterior. El sector amb més queixes, que representa un 28,50% de les reclamacions tramitades, és el de la telefonia.

S'inclouen tant els problemes derivats de la compra d'aparells de telefonia, com els derivats de la prestació del servei contractat per part de les operadores.

Se segueixen detectant temes habituals, com ara el fet que l'operadora pretén cobrar una penalització per baixa anticipada sense que les persones usuàries hagin signat un contracte amb clàusula de permanència, l'aplicació de tarifes no contractades o la mala aplicació dels descomptes oferts a la facturació o la facturació per serveis no prestats una vegada les persones usuàries han fet la portabilitat a una altra operadora.

La major part d'aquesta problemàtica es genera a conseqüència de la contractació telefònica dels serveis per part de les persones usuàries, amb la qual cosa aquests no disposen de cap document on figurin les condicions contractades amb l'operadora, ja que aquesta no compleix amb la seva obligació de lliurar el corresponent contracte per escrit amb posterioritat a la contractació telefònica.

A conseqüència d'aquestes contractacions telefòniques, es continuen detectant reclamacions per altes fraudulentes, dutes a terme per terceres persones que han usurpat les dades del reclamant per contractar a nom seu una o diverses línies telefòniques i per adquirir terminals.

El segon lloc pel que fa al nombre de reclamacions plantejades l'ocupa el sector dels subministraments bàsics. En aquest apartat s'inclouen els conflictes amb el subministrament elèctric, subministrament de gas, subministrament d'aigua, els serveis de manteniment associats a aquests i la seva contractació amb un total de 22,46% de les reclamacions tramitades.

Els temes més habituals són problemes amb la facturació del subministrament, factures molt elevades a conseqüència d'expedients de regulació per avaries o per frau de comptadors o bé per manca de lectures del comptador. També s'inclouen en aquest apartat les contractacions a domicili dels serveis i canvis de companyia. Aquestes contractacions es realitzen amb el consentiment de la persona consumidora, sense ser aquesta conscient que s'està realitzant un canvi d'empresa o bé per la promesa de rebaixa de preus que no són reals.

El tercer lloc l'ocupa el sector dels serveis comercials diversos amb un 7,73% de les reclamacions. Aquest sector engloba diferents tipus d'establiments i de compres siguin presencials o per internet i la problemàtica més habitual és referent a la garantia legal dels productes de consum.

Fiances que no es tornen

Pel que fa a les consultes plantejades per les persones consumidores i usuàries de la comarca, segueix destacant el tema de l'habitatge, en particular les qüestions derivades dels arrendaments urbans. Les consultes se centren moltes vegades en com recuperar la fiança lliurada en formalitzar el contracte davant la negativa del propietari a retornar-la un cop finalitzat el mateix, així com en quines són les obligacions de les parts pel que fa a les reparacions que s'han de dur a terme a l'habitatge.