L'Ajuntament de Castelló d'Empúries fa els primers passos per crear la figura del defensor de la ciutadania. S'ha modificat el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que regula la figura. L'objectiu és adaptar-lo a la normativa vigent per poder establir convenis de col·laboració amb el síndic de greuges de Catalunya.

El defensor del ciutadà és una institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania en relació amb l'actuació de l'Administració municipal i dels organismes administratius que en depenen. Amb aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure per la seva pròpia iniciativa.

L'Ajuntament de moment establirà un conveni amb el síndic de Catalunya fins que disposi dels recursos per disposar d'una persona.