L’any 2020 el 31 % de les defuncions registrades a la Fundació Salut Empordà van estar vinculades a algun tipus de càncer. La segona causa amb un registre de mortalitat més elevat va ser la de les malalties del sistema circulatori (16 %), seguida de la mortalitat associada a la covid-19 en el 13% dels casos. Aquestes dades s'extreuen del segon informe de la col·leció INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, la iniciativa en clau d’observatori de la Fundació Salut Empordà.

Analitzant la mortalitat per sexe també es manté aquest ordre de tres primeres causes de mortalitat, tant en homes com en dones, tot i que s'observen diferències en la distribució. El càncer és la causa del 36 % de morts en homes i el 25 % en dones; les malalties del sistema circulatori representen el 14 % de les morts en homes i el 19 % en dones, i la covid-19 és la causa del 12 % de les morts en homes i del 14 % en dones. D'altra banda, no consta mortalitat infantil i només es van registrar cinc morts en menors de 40 anys.

Com que es tracta d’una situació excepcional de pandèmia, a diferència de l’any 2000, s'ha afegit la covid-19 com a grup diagnòstic nou, tot i que podria incloure's dins del grup d’«Altres», o en força casos, les morts es podrien haver inclòs dins d'altres malalties terminals. Cal considerar que aquesta dada prové del registre de mortalitat de la Fundació Salut Empordà i pot no reflectir exactament les dades de la comarca tot i que se'n fa una aproximació.

Les xifres de la primera edició i la segona de l'informe presenten diferències poc significatives des d’un punt de vista estadístic, excepte aquelles en què la Covid-19 va tenir un impacte immediat. Així, entre les dades, a part de la tercera causa de mortalitat, també destaca la davallada d’activitat turística a la comarca durant l’any 2020.