El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat per unanimitat, en el darrer ple del mes de juliol, crear un nou servei d’abast comarcal amb la gestió del Sanejament en Alta de les Aigües Residuals Urbanes (SAARU). Aquesta prestació, que actualment la realitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través d’un contracte de serveis, hauria de ser gestionada pels mateixos ajuntaments, que són els que tenen la competència.

La fórmula de l’agrupació de serveis locals en l’àmbit comarcal permetria agrupar un volum suficient de gestió per a dotar dels mitjans tècnics i materials necessaris per part de l’administració comarcal i, per tant, assumir aquesta nova competència. Paral·lelament, aquesta fórmula generria sinergies i economies d’escala que beneficiarien el conjunt dels usuaris dels municipis des d’un punt de vista econòmic i permetria compartir recursos que, altrament, estarien més enllà de l’abast de cada municipi de forma individual.

Pel que fa a finançament econòmic, el Consell Comarcal i l’ACA consideren que, amb el principi de recuperació de costos establert en la Directiva Marc de l’Aigua, és a dir el cànon de l’aigua, les obligacions que té l’ACA en relació amb la construcció de les instal·lacions i sosteniment econòmic de la gestió, i la figura de l’atribució de fons,es pot garantir la suficiència financera per a la gestió dels sistemes públics de sanejament en alta, sigui quina sigui l’escala territorial a la qual es produeixi aquesta gestió.