El Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès l'informe d'impacte ambiental que conclou que el projecte de dragat de la dàrsena esportiva i la bocana del port de l'Estartit, promogut pel Club Nàutic Estartit, no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ordinària perquè no tindrà afectacions importants en el medi. L'informe estableix, però, que caldrà que el projecte incorpori un seguit de condicions per garantir un correcte dipòsit dels sediments sorrencs extrets, en concret els que alimentaran la platja de Griells; els que formaran sistemes dunars a la zona de la Pletera; i els que s'abocaran en l'àmbit marí. La finalitat és aprofitar els materials per millorar els sistemes de dunes de les platges.

En concret, el projecte preveu que durant les tres fases d'execució de les obres per les quals el Club Nàutic ha renovat la concessió de la dàrsena esportiva es destinin 31.778 metres cúbics de sorra a la platja dels Griells i 32.200 metres cúbics més a les dunes de la Pletera. Aquestes quantitats representen quasi el 80% de tot el material que es dragarà com a conseqüència dels treballs. El 20% restant es destinarà a altres usos, com ara que es reutilitzi a la mateixa obra i per a l'aparcament de la platja.

Territori i Sostenibilitat ha informat que a la zona de la urbanització dels Griells s'hauran d'instal·lar trampes o captadors de sorra per evitar que el vent la dispersi cap a l'àrea de producció de marisc, bàsicament de tellerina (Donax sp.). També s'hi hauran de plantar julls de platja (Elymus fractus) i tanys de tamariu (Tamarix sp.) per consolidar les dunes.

En el cas de la Pletera, el Club Nàutic haurà de comprovar que els treballs de disposició del material dragat no coincideixin en cap punt amb zones de cria de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) o d'altres aus d'interès. En el cas que sigui així, s'hauran de restringir en aquests punts concrets fins que la reproducció s'hagi completat.

Altres destins de la sorra

El Club, que ha promogut el canvi de destí de la sorra perquè es pogués aprofitar en aquests dos llocs, haurà d'especificar com seran les trampes de sorra per reduir el risc que l'areny dipositat migri cap al sud. Finalment, se sol·licita al promotor que detalli aspectes tècnics sobre la granulometria i l'alçada dels dipòsits de materials.

Respecte a l'abocament al fons marí, es requereix una garantia que la dispersió prevista no afectarà el fons marí de les Illes Medes i caldrà un informe favorable del Parc Natural. Prèviament s'haurà de fer una prospecció arqueològica subaquàtica per detectar possibles restes submergides.

La resta de la sorra del dragatge es destinarà a les obres del mateix port de l'Estartit; a la dàrsena exterior; a l'anivellament i consolidació de l'aparcament de darrere la platja; i a dipòsit controlat, en el cas dels dragats caracteritzats com a residu.