El cap del Servei de Costes de la Generalitat ha tret a informació pública per un període de 30 dies la sol·licitud d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per al desenvolupament del projecte de la Fundació Mar a les antigues instal·lacions de Radio Liberty de Pals. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava ahir l'anunci d'aquesta exposició pública, que la Fundació Mar ha sol·licitat a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

L'anunci detalla que el 7 de març la Fundació Mar va presentar el Projecte Aquam de centre per al coneixement i conservació de la biosfera, i l'estudi d'impacte ambiental, amb els quals sol·licita una concessió de dos anys per desenvolupar la Fase O.