Palamós comença el projecte de millora integral d'una part de l'Eixample. El projecte integral inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt. Amb aquesta actuació es vol millorar el pas dels vianants, adaptant aquests espais a la normativa per a les persones amb minusvalideses i pacificant la circulació dels vehicles.

Les obres també incidiran en l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol·lecció separatiu; així com la modernització de la senyalització horitzontal i vertical, i la ubicació de mobiliari urbà i espais enjardinats.

El pressupost d’aquest projecte integral és d'uns 734.600 euros finançats majoritàriament per l’Ajuntament amb un 70% i la resta, el 30%, mitjançant contribucions especials. Les obres d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de vuit mesos.

El sector de l’Eixample on s’actua està delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l'avinguda del President Francesc Macià, i inclou tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral·lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les tasques han començat al carrer de Carmel, que està afectat per aquestes obres en el seu tram comprés entre l'avinguda del President Francesc Macià i el carrer de la Indústria.

La tipologia del carrer serà del tipus tradicional amb les voreres a un nivell superior al vial de circulació de vehicles, que es reduirà en les cantonades a nivell del paviment asfàltic per facilitar el creuament dels carrers als vianants.

En els carrers Santa Marta i Sant Antoni amb una distància entre façanes més gran (7.80 m aproximadament), es mantindrà l'aparcament de vehicles en un dels costats ampliant les voreres per arribar als 90 cm.

Al carrer Santa Bàrbara el projecte elimina l'aparcament en benefici de la circulació de vianant.

Pressupost i terminis

Aquest projecte integral s'ha adjudicat a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL, per un preu de 734.600 euros, que són finançats majoritàriament per l’Ajuntament de Palamós amb un 69,24% i la resta, el 30,76%, mitjançant contribucions especials.

Les obres d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de vuit mesos, als que s’ha de sumar els dos mesos d'estiu, juliol i agost, en els quals aquestes tasques s’hauran d’aturar en compliment de l’ordenança de soroll.

El projecte seguirà pels carrers de Sant Antoni, Santa Marta i Santa Bàrbara (en el seu tram entre carrer Carmel i de la Mercè) i posteriorment seguirà en altres fases pel carrer de la Mercè, carrer Avió, en direcció al carrer d'Enric Vincke.