L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb el suport de Ports de la Generalitat, ha elaborat un estudi hidràulic on defineix una solució als problemes històrics d'inundabilitat que pateix un important sector del passeig marítim de l'Estartit per les crescudes del torrent d'en Planes.

L'acumulació sobtada d'aigües pluvials provinents del nucli urbà i de la muntanya, especialment durant les llevantades, fa que el torrent no desguassi correctament i inundi un ampli sector al voltant del giratori del Freu, que en ocasions arriba al carrer Víctor Concas i fins i tot a la plaça de l'Església.

Això obliga molt sovint a tallar el passeig al trànsit i a portar a terme treballs d'urgència per agilitzar l'evacuació de les aigües, amb totes les incomoditats de mobilitat i despeses que això ocasiona.

La proposta es fa referent al torrent d'en Planes, que és el principal eix de desguàs del nucli urbà i es troba canalitzat en la major part del seu traçat i neix de la necessitat de resoldre definitivament aquesta problemàtica i d'emmarcar-la en la remodelació del passeig marítim del port de l'Estartit, una actuació que la Generalitat hauria d'executar de manera complementària.

Totes les actuacions

Així, per resoldre els problemes d'inundabilitat, l'estudi proposa l'adopció de diferents mesures com poden ser: la construcció d'unes basses de laminació abans de l'entrada a la zona urbana pel carrer de Barcelona; la canalització del tram final del torrent en la zona adjacent al port i fins a la desembocadura; la construcció d'un pas elevat per a vehicles; l'instal·lació d'una comporta automatitzada situada en el tram canalitzat del torrent; la construcció d'un espigó paral·lel al dic de garbí del port; i, finalment, la construcció d'un dipòsit a sota del passeig que recolliria amb un sistema de bombeig que retornaria l'aigua acumulada al mar.