L’Ajuntament de Palamós ha atorgat un any més els ajuts destinats a les persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que gestiona l’Àrea municipal de Ciutadania i Immigració.

Es tracta de la convocatòria de 2021 d’aquests ajuts per als quals s’han presentat un total de 221 sol·licituds. Un cop revisades totes les peticions s’han concedit 196 subvencions i s’han denegat 25, aquestes darreres degut a no complir amb els requisits establerts.

Els prop de 200 beneficiaris començaran a rebre els corresponents ajuts econòmics a partir del mes vinent, amb imports d’un màxim de 651 euros. Unes aportacions que es distribuiran de manera ponderada fins a esgotar la partida de 60.000 euros amb la qual es nodreix enguany aquesta convocatòria.

Per a poder participar en aquesta convocatòria calia tenir un habitatge a Palamós amb un valor cadastral inferior als 120.000 euros, estar al corrent de totes les obligacions tributàries, i que la suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol·licitant no superin dues vegades i mitja l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya.