Ecologistes en Acció de Catalunya, SOS Costa Brava i Salvem la Costa de Begur han interposat un recurs contenciós contra la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Begur per la construcció de nous habitatges a la Pedrera de 'sAntiga. Les entitats van presentar una denúncia urbanística el mes de febrer que l'Ajuntament diuen que no ha respost. Les entitats sol·licitaran l'enderroc del que s'ha construït i la restauració de l'espai.

En la denúncia es detallava al consistori "totes les irregularitats entorn aquestes obres". Segons les entitats es tracta de la requalificació irregular d’aquests terrenys , una antiga Pedrera que s’havia de restaurar; una requalificació mitjançant un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. que va permetre passar de sòl no urbanitzable a urbanitzable amb un potencial de 24 habitatges, "malgrat l’existència d’un informe del departament de Medi Ambient de 2003 indicant que no es requalifiqués aquest sector atesa la seva condició de sòl forestal".

També posaven de manifest que s'afecta parcialment l’espai protegit Muntanyes de Begur inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (PEIN) Muntanyes de Begur, degut a la urbanització dels accessos i vials.

D'altra banda, alertaven dei l’Impacte visual i paisatgístic "crític, incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea" i la manca de l’Informe del Servei de Costes, o la manca de l’Informe d’impacte i integració paisatgística, segons les entitats, entre altres irregularitats.

Segons remarquen les entitats, l’Ajuntament de Begur no ha tramitat ni contestat cap de les tres denúncies presentades contra aquestes obres, el que creuen suposa una "manifesta infracció del deure legal que afecta a totes les Administracions Públiques de contestar i tramitar les denúncies urbanístiques".

Per això les entitats demanaran també al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona que depuri les responsabilitats administratives en què s’ha incorregut per part dels responsables polítics i els funcionaris de l’Ajuntament que no han tramitat ni donat resposta a cap de les denúncies presentades.

En el contenciós impugnaran indirectament el POUM de Begur del 2003 i el Pla Parcial del Paratge de s’Antiga per haver classificat els terrenys com a sòl urbanitzable en contra dels Informes del departament de Medi Ambient de la Delegació Territorial de Girona, "malgrat trobar-se parcialment en zona PEIN, tenir naturalesa forestal i existir el deure de restaurar tot l’espai alterat per l’antiga activitat extractiva de la pedrera".

És el segon recurs contenciós administratiu que les entitats han interposat davant dels Jutjats de Girona en relació a la urbanització de la Pedrera de s’Antiga, situada al front costaner entre Sa Riera i Aiguafreda.

El primer recurs va tenir lloc al 2019, quan es van denunciar la construcció dels primers habitatges.

Per a Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava i Salvem la Costa De Begur, acudir als jutjats "és l’única via que tenen les entitats d’intentar frenar l’urbanisme depredador del municipi de Begur que segueix malmetent el seu medi natural, les espècies que hi habiten (algunes protegides) i molts sectors i terrenys situats en espais que haurien d’estar dotats de protecció especial".

Les entitats insisteixen que sol·licitaran així mateix l’enderroc de tot allò edificat i la restauració de tot el medi natural afectat.