És una problemàtica a escala mundial, però també local. Quan es parla de la contaminació de l'aire es fa referència a tot un seguit de matèries que provenen de fonts externes.

Els principals agents contaminants de l'aire estan associats, sobretot, al transport, la indústria i les calefaccions de combustió. La qualitat de l'aire que es respira depèn en gran mesura de les eleccions d'estil de vida que cada persona adopta en el seu dia a dia. Però per ser conscient del problema s'ha de conèixer la seva realitat.

Quines mesures podem prendre?

1. El pas definitiu cap a la mobilitat elèctrica. Al conjunt de l'Estat el transport és la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, els causants del 25% de les emissions de CO2. Actualment el 95% dels vehicles encara funcionen amb derivats del petroli, que són responsables de l'empitjorament de la qualitat de l'aire a les ciutats. L'impuls de la mobilitat elèctrica ha de ser un aspecte clau en el procés de descarbonització.

2. Reduir la nostra petjada de carboni. La petjada de carboni és la mesura de l'impacte que les nostres activitats tenen en el medi ambient, com a individus o com a empreses.

Els gasos contaminants s'emeten en un punt, però normalment viatgen quilòmetres de distància, s'arrosseguen i perjudiquen el conjunt de la societat.

És important tenir-ho en compte i prendre mesures que redueixin el nostre impacte, com ara millorar els entorns forestals degradats. Els boscos contribueixen a compensar emissions que, inevitablement, tota activitat humana té associada, ja que actuen com a purificadors de l'aire naturals.

3. Eficiència energètica. La Unió Europea s'ha marcat com a objectiu millorar un 20% l'eficiència energètica en dos anys, així com reduir el 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de tots els països membres.

L'estalvi i l'eficiència passen per mesures com l'optimització dels processos de generació d'electricitat, la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució i del consum energètic dels edificis i instal·lacions, i la conscienciació de la ciutadania en l'estalvi i l'ús de les renovables.

Tant les empreses com els ciutadans poden contribuir a l'objectiu comú: aconseguir que l'aire sigui més net. Per això, algunes empreses ja han començat a treballar en plans de sostenibilitat que posen el focus a reduir la contaminació de l'aire.

És el cas d'Endesa, una empresa amb un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible.

La companyia és molt conscient dels reptes energètics als quals s'enfronta la societat i, per això, fa temps que concentra el seu Pla de Sostenibilitat en aquests tres eixos fonamentals: la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica i la recuperació forestal.

Té prevista, per exemple, entre altres iniciatives, la instal·lació de punts de càrrega a la via pública -en els propers cinc anys se n'instal·laran 108.000 a l'estat espa-nyol.

En el camp de l'eficiència energètica, promou fòrums de divulgació de la matèria, ofereix consells per a l'estalvi a la llar i a les oficines, i contribueix activament a optimitzar la generació i distribució de l'energia. Pel que fa a la recuperació forestal, des de 2013,

Endesa té enregistrada la seva petjada de carboni, ha demostrat el seu compromís en la reducció de les seves emissions i ha aconseguit ser la primera empresa del sector energètic de l'Estat a obtenir la triple distinció.