29 de agost de 2017
29.08.2017

Punts destacats de la llei

29.08.2017 | 09:18

TÍTOL I. Disposicions generals,
territori i nacionalitat

Article 1. Estat Català
Catalunya es constitueix en una República de Dret, democràtica i social.

Article 3. Norma suprema
Mentre no sigui aprovada la Constitució de la República, la present Llei és la norma suprema de l´ordenament jurídic català.

Article 7. Nacionalitat d´origen
Tenen la nacionalitat catalana d´origen:
1. Les persones que en el moment d´entrar en vigor aquesta Llei posseeixen la nacionalitat espanyola i estiguin empadronades a un municipi de Catalunya des d´abans del 31 de desembre de 2016; i les persones de nacionalitat espanyola empadronades amb posterioritat a aquesta data i abans de l´entrada
en vigor d´aquesta Llei que ho sol·licitin a partir del moment en què compleixin dos anys d´empadronament continuat a un municipi de Catalunya.

Article 9. Doble nacionalitat
1. L´atribució de la nacionalitat catalana no exigeix la renúncia de la nacionalitat espanyola ni de qualsevol altra.
2. El Govern promourà, en el temps més breu possible, negociacions amb l´Estat espanyol per celebrar un tractat en matèria de nacionalitat.
TÍTOL II. successió
d´ordenaments i d´administracions

Article 10. Continuïtat del dret vigent
1. Les normes locals, autonòmiques i estatals vigents a Catalunya en el moment de l´entrada en vigor d´aquesta Llei, es continuen aplicant en tot allò que no contravingui la present Llei i el dret català aprovat amb posterioritat.
2. També es continuen aplicant, d´acord amb aquesta Llei, les normes del dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals.

TÍTOL III.
drets i deurs

Article 23. Dret a les prestacions i a la protecció social
1. Es reconeix el dret a percebre les prestacions socials públiques, incloses la Seguretat Social i altres sistemes alternatius, reconegudes a l´entrada en vigor d´aquesta Llei. Es reconeixen també els períodes de cotització al sistema de Seguretat Social realitzats al territori de Catalunya, a efectes de carència i de càlcul, així com al d´altres Estats d´acord amb el dret de la Unió Europea i els convenis internacionals aplicables.

Article 24. Drets lingüístics
Totes les persones tenen dret a no ser discriminades per raons lingüístiques i a exercir el dret d´opció en relació amb les llengües catalana, occitana i castellana [...] .

TÍTOL IV.
sistema institucional

Capítol 2. La Presidència
Article 34. Posició institucional
1. El president o presidenta de la Generalitat és el cap de l´Estat i n´assumeix la seva més alta representació.
2. El president o presidenta de la Generalitat dirigeix l´acció de govern.

TÍTOL V. poder judicial
i administració de justícia

Article 66. Continuïtat de l´organització, la planta i les lleis processals
3. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es converteix en el Tribunal Suprem de Catalunya, òrgan judicial superior en tots els ordres, en el qual culmina l´organització judicial de Catalunya.
4. El president o presidenta del Tribunal Suprem és nomenat pel president o presidenta de la Generalitat a proposta de la Comissió Mixta prevista a l´article 72.

Article 67. Ministeri Fiscal
El o la fiscal general de Catalunya és nomenat pel Parlament a proposta del Govern de la Generalitat, una vegada escoltada la Sala de Govern del Tribunal Suprem.

Article 68. Continuïtat de les places
1. Els jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l´administració de justícia que al llarg dels tres anys anteriors a l´entrada en vigor d´aquesta llei hagin ocupat plaça en els òrgans judicials i la fiscalia de Catalunya, continuen en les seves places, mantenint llurs drets econòmics i professionals, llevat que renunciïn a la integració. Els que hagin ocupat plaça menys de tres anys, poden exercir el
dret d´integració, sol·licitant-la d´acord amb el procediment que estableix la legislació que desenvolupa aquest article.

Article 73. Composició del Tribunal Suprem
1. El Tribunal Suprem es compon d´una Sala Superior de Garanties, una Sala Civil, una Sala Penal, una Sala Contenciosa Administrativa i una Sala Social.

Article 79. Pròrroga, sobreseïment i anul·lació
4. Els jutjats i tribunals sobreseuen o anul·len els processos penals contra investigats o condemnats per conductes que cerquessin un pronunciament democràtic sobre la independència de Catalunya o la creació d´un nou Estat de manera democràtica i no violent.
TÍTOL VI.
finances

Article 80. Autoritat Tributària i de Seguretat Social
1. La Generalitat és l´autoritat que exigeix al territori de Catalunya tots els tributs i totes les quotes o obligacions de tot tipus del sistema de seguretat social i de classes passives, així com qualsevol altre ingrés de dret públic, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la Llei als ens locals. També realitza les actuacions derivades de l´aplicació dels tractats i convenis internacionals en matèria tributària, duanera i de seguretat social.
TÍTOL VII.
procés constituent

Article 85. Activació i característiques fonamentals
Una vegada celebrat el referèndum i en cas de resultat favorable de l´opció independentista, el Govern de la Generalitat activarà un procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb l´objectiu de redactar i aprovar la Constitució de la República.

Article 86. Fases del procés
El procés constituent consta de tres fases successives: una primera, de procés participatiu; una segona, d´eleccions constituents i d´elaboració d´una proposta de Constitució per part de l´Assemblea Constituent; una tercera, de ratificació de la Constitució per mitjà d´un referèndum.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook