La Conselleria d'Economia de la Generalitat ha ordenat retallar un 6% la despesa del sector públic, com recull una ordre que va publicar dimarts el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) recollida per Europa Press, i que afectarà diverses empreses de titularitat pública com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'Institut Català de Finances (ICF) i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), entre d'altres.

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va ordenar tancar la caixa de la Generalitat, excepte per a serveis bàsics, el pagament de nòmines i les subvencions i inversions compromeses.

En paral·lel, les entitats del sector públic administratiu hauran de presentar un programa de retallada d'aproximadament el 6% sobre el total del seu pressupost.

Segons detalla Aragonès en el document, els objectius del pla d'acció són el «manteniment del nivell de prestació dels serveis públics fonamentals i, d'altra banda, el compliment dels compromisos ineludibles de la despesa».

Les entitats del sector públic en què la Generalitat participa de manera majoritària o les que hi estan adscrites i subministren informació comptable a la Intervenció General, estan obligades a comunicar fins dimecres vinent l'import de l'ajust que cal fer en el seu pressupost de despeses.

«En cas que una entitat per raó d'atendre necessitats urgents i inajornables no pugui fer l'ajust, l'òrgan titular del departament en què està adscrita ha de procurar compensar-lo amb la resta d'entitats del seu àmbit d'actuació», diu l'ordre. I afegeix que, en qualsevol cas, «l'ajust ha deser del 6% del pressupost conjunt de les entitats d'un àmbit d'actuació».

Per garantir la mesura, la Intervenció General, amb caràcter cautelar, efectuarà una retenció amb un import del 6% al pressupost del departament en les aplicacions pressupostàries corresponent a les transferències a les entitats. D'aquesta manera, els departaments, les entitats autònomes administratives i el Servei Català de la Salut (CatSalut) no podran adquirir més compromisos de despesa amb algunes excepcions.

Retorn als mercats

Paral·lelament, la Generalitat estudia la possibilitat de tornar als mercats a partir del 2020 a través d'una emissió de «bons verds» que permeti finançar infraestructures vinculades a la mobilitat sostenible. Aragonès, detalla que el retorn als mercats financers vindrà condicionat pel compliment del pressupost i la capacitat d'augmentar els ingressos ordinaris.