L'article 7.1 de la Llei catalana de la Presidència estableix en el seu apartat f) que una de les causes de cessament en el càrrec del president de la Generalitat és «la condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics». En aquest sentit, el punt 3 d'aquest mateix articles determina que «en els supòsits d, e i f de l'apartat 1, el president o presidenta de la Generalitat serà substituït interinament de conformitat amb l'article 6.2, i la presidència del Parlament iniciarà el procediment que estableix l'article 4 per elegir un nou president o presidenta de la Generalitat».