El Consell Interuniversitari de Catalunya --format pel Govern i les 12 universitats catalanes-- ha proposat quatre models d'avaluació no presencial davant la situació de confinament per la pandèmia del nou coronavirus, que van des de preguntes tipus test a proves orals.

Segons ha informat la Secretaria d'Universitats i Recerca en un comunicat, la reunió del CIC ha evidenciat que la no presencialitat "no representa un impediment insuperable" en el context d'avaluació contínua actual i ha ressaltat el respecte al principi d'autonomia universitària.

Les comissions del CIC d'Accés i Afers Estudiantils i Programació i Ordenació Acadèmica ha elaborat un document amb exemples pràctics per facilitar la tasca al professorat, així com per servir de base a les "directrius" de cada universitat, ha assenyalat la directora general d'Universitats, Victòria Girona.

Entre els quatre tipus d'avaluació en línia proposats figuren: una prova tipus test, amb preguntes creades prèviament; una prova de desenvolupament per escrit, a partir de les eines pròpies que disposa cada universitat; una prova oral, que es pot fer tant per videoconferència o a partir d'un enregistrament, i el desenvolupament de casos pràctics, tant de manera individualitzada com en grup.

Davant aquests quatre tipus de proves, el grup ha elaborat unes orientacions en funció de l'assignatura i la matèria, considerant que les matèries amb grups petits d'estudiants --40 o menys-- la modalitat no planteja majors dificultats que planificar les últimes entrega o activitats d'avaluació en format de distància.

En canvi, per aquelles amb més de 40 alumnes assenyala que seria "adequat" recórrer a proves tipus test per avaluar els continguts teòrics de la matèria.

En el cas de matèries fonamentalment pràctiques, s'haurien de valorar opcions alternatives no presencials, i en el cas de pràctiques de fisioteràpia o activitat física que l'estudiant s'enregistrés mostrant la tècnica i desenvolupament de determinat exercici.

Sobre les assignatures de treball de final de grau o màster, advoca per inspirar-se en la metodologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb la possibilitat de que la seva presentació sigui en directe o gravada.

Referent a les pràctiques externes i possibles excepcionalitats al calendari acadèmic, el grup de treball s'ha emplaçat una reunió la setmana vinent per concretar les propostes, per la qual cosa el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, ha emfatitzat la importància del treball i concreció dins de la "flexibilitat necessària".