26 de novembre de 2020
26.11.2020
Diari de Girona

La Sindicatura detecta un sobrecost de 5.000 milions d'euros en la línia 9 del Metro

Qüestiona la tasca de l'Oficina Tècnica que avaluava les ofertes dels licitadors de les obres

25.11.2020 | 23:50
La Sindicatura detecta un sobrecost de 5.000 milions d'euros en la línia 9 del Metro

La Sindicatura de Comptes ha detectat uns sobrecostos en la construcció de l'L-9 de Metro de Barcelona, que, a 31 de desembre de 2016, arribaven al 251,5% del cost dels encàrrecs previstos inicialment. La Sindicatura ha emès un informe de fiscalització de la línia 9 que apunta que el 31 de desembre de 2016 el cost de construcció, 6.916,47 milions d'euros, superava en 4.949,01 milions, un 251,5%, el cost previst en els encàrrecs inicials de l'L-9 efectuats fins a l'exercici 2002, 1.967,46 milions.

A més, aquest òrgan fiscalitzador apunta que el termini d'execució de les obres s'havia excedit en 10 anys i encara no estaven acabades.

La construcció de l'L-9 va ser encarregada per la Generalitat a l'empresa pública d'infraestructures Gisa l'any 2000 i l'any 2003, coincidint amb l'inici de les obres, el Govern va atribuir a Ifercat, empresa administradora de les infraestructures ferroviàries de la Generalitat, el caràcter d'administrador únic de l'L-9 i responsable de la seva construcció i manteniment.

En la seva activitat fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes ha emès un total de 16 informes de regularitat sobre les empreses Gisa, actualment denominada Infrestructures.cat, i Ifercat corresponents als exercicis 2000 a l'any 2014 amb l'objectiu de revisar els comptes anuals i de l'acompliment de la legalitat en matèria de contractació administrativa.

En les conclusions generals del seu informe, la Sindicatura apunta que fins al 31 de desembre de 2016 per a l'execució de l'L-9 es van adjudicar 1.093 contractes per 13.102,80 milions d'euros, dels quals 2.917,76 milions corresponen a adjudicacions d'obra pressupostària i a les seves modificacions i 9.837,32 milions als contractes de concessió d'obra de les estacions. A més, es van adjudicar serveis i subministraments per 347,72 milions.

Pel que fa a contractes de concessions, 2.152,82 milions corresponien a les obres que les concessionàries havien d'executar i 7.684,50 milions a la resta de costos derivats de la concessió, com ara interessos, manteniment, reposició i administració.

A partir de la fiscalització realitzada, la Sindicatura ha determinat que el cost de construcció de l'L-9 a 31 de desembre de 2016 ascendia a 6.916,47 milions, import que incloïa el cost de la inversió (4.796,23 milions) més els costos financers (2.120,24 milions), tant de les obres pressupostades com de les concessionades.

El 31 de desembre de 2016, el cost de construcció, 6.916,47 milions, superava en 4.949,01 milions el cost previst en els encàrrecs inicials de l'L-9 realitzats fins a l'exercici 2002. A l'informe, la Sindicatura destaca, entre d'altres coses, que l'Oficina Tècnica d'Avaluació, des de juny de 2011 fins a novembre de 2015, data en què va ser suprimida, avaluava les ofertes dels licitadors i feia la proposta a la mesa de contractació.

Entre les observacions realitzades, la Sindicatura qüestiona el seu treball en les observacions corresponents a la insuficient justificació de la valoració de les ofertes tècniques, de la insuficient motivació de l'exclusió de les ofertes en valors anormals o desproporcionats i a l'adopció de la decisió d'exclusió quan aquesta correspon a l'òrgan de contractació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook