El Ministeri d’Educació i FP té previst que per al pròxim curs 2021-2022 els alumnes puguin obtenir el títol de batxillerat amb una assignatura suspesa, segons consta en el projecte de reial decret pel qual es regula l’avaluació i les condicions de promoció de l’educació primària, secundària i batxillerat, així com les condicions de titulació a secundària i batxillerat, per al curs 2021-2022.

Aquest esborrany del ministeri, al qual ha tingut accés Europa Press, i que ha sigut remès a les comunitats autònomes, desplegaria la nova llei educativa (la LOMLOE, també coneguda com a llei Celaá), aprovada el desembre de l’any passat.

La llei estableix que per obtenir el títol de batxillerat serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos, però obre la possibilitat que l’equip docent pugui decidir que un alumne obtingui el títol si es dona el cas que tingui una assignatura suspesa. Per a aquests casos, s’hauran de complir els següents requisits: que l’estudiant no hagi faltat a classe de manera continuada i de manera injustificada i que hagi arribat als objectius i competències vinculats al títol.

Així, aquest projecte de reial decret vindria a confirmar les línies generals de la nova llei, en permetre que l’alumnat pugui obtenir el títol de batxillerat amb una assignatura suspesa. Però també imposa les mateixes condicions que la llei, a més d’unes altres dues: que l’alumne s’hagi presentat a totes les proves i realitzat tota l’activitat necessària per a la seva avaluació, inclosa la de la convocatòria extraordinària; i que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a un 5. El document precisa que l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat serà «contínua i diferenciada» a batxillerat segons les diferents matèries.