El projecte d'ampliació de la pista i la plataforma de l'aeroport de Girona continua superant etapes. Des de dijous està a exposició pública -a la subdelegació del Govern a Girona- l'estudi d'impacte ambiental del projecte, un pas previ a l'aprovació definitiva del mateix. Durant trenta dies, tothom que ho desitgi podrà examinar l'esmentat estudi i formular-hi les al·legacions que cregui convenient. L'estudi ha estat elaborat per la Direcció de Medi Ambient d'Aena, i l'anunci de la seva posada a informació pública va sortir publicat al Botelletí Oficial de l'Estat precisament dijous, el mateix dia que va tenir lloc l'accident de les dues aeronaus.girona |a.s.