L'Ajuntament d'Olot, en el ple d'anit, va respondre per la liquidació de comptes del 2010. La dada més rellevant, segons la regidora d'Hisenda, Fina Soler (PSC), és un superàvit de 620.000 euros. La xifra és el resultat de la diferència entre els 31,3 milions d'ingressos i 29 milions de despeses ordinàries. "Hem estat capaços d'estalviar més del que hem gastat", va dir. Va concretar que l'estalvi va sorgir de les partides de personal, de les compres, i de les inversions als organismes autònoms: promoció, cultura i educació. Segons ella, l'estalvi va generar una diferència d'1.789.000 euros. Des d'aquest punt, van destinar 903.000 euros a reserva per previsió d'insolvències i 200.000 euros a inversió. D'aquesta manera, els han quedat 620.000 euros de romanent positiu. Va apuntar que el romanent del 2010 es suma al dels anys anteriors fins haver generat un estalvi ordinari de 7.900.000 euros, el qual s'ha concretat en un romanent lliure de 2.938.488 euros. Soler va definir els 2.938.000 euros com un coixí econòmic per a futurs ajuntaments.

L'altre element destacat per Soler van ser els 14.300.000 euros d'inversions. Va apuntar que al 2010 es van acabar els projectes urbanístics començats el 2009, quan Olot va rebre una inversió aproximada de 25.000.000 d'euros. Va posar de relleu que Olot, en quatre anys, ha rebut una inversió pública de 51.614.000 euros. Va precisar que són 1.514 euros per habitant. Va destacar que l'Ajuntament va aconseguir subvencions per 24.250.000 euros, un 47% del conjunt de la inversió.

Soler va explicar que l'endeutament actual d'Olot és de 27.700.000 euros, la qual cosa suposa un percentatge de deute del 88%. Va preveure que l'Ajuntament acabarà el 2011 amb un deute de 25.378.000 euros.

La regidora va explicar que la situació econòmica sanejada del municipi possibilita pagar els proveïdors en una mitjana de 31 dies.

Pel que fa als cobraments va explicar que els olotins a pesar de la crisi han continuat pagant amb puntualitat els tributs a l'Ajuntament. Va concretar que al 2010 el 92% dels tributs es van cobrar en període voluntari, de la mateixa manera que al 2009. A més, va explicar que es van incrementar les domiciliacions bancàries. Ara, un 77,5% del total de rebuts estan domiciliats. També va explicar que al 2010 van haver-hi 984 peticions de fraccionament de rebuts, la qual cosa representa un increment de 250 fraccionaments respecte al 2007.

Soler va explicar que des del 2009 l'evidència de la crisi ha fet que l'Ajuntament hagi optat per una política de prudència i de reducció de la despesa.

La Plaça Mercat

Fina Soler, a través del tercer punt de la comissió informativa de serveis generals, va donar compte, també, de la inversió de 900.000 euros a la reforma de la plaça Mercat. Va explicar que l'Ajuntament preveu que el projecte es comenci aquest estiu. La idea és que l'obra es pugui començar a partir de l'1 de febrer del 2012, quan s'acaba l'actual concessió. Soler va explicar que la inversió s'ha fet des d'un treball coordinat entre els placers i l'Ajuntament.