17 de juliol de 2013
17.07.2013
40 Años
40 Años

Ensenyament ampliarà a tots els centres l'estudi de matèries en anglès

El Govern pretén garantir que tots els estudiants dominin la llengua anglesa quan finalitzin l'etapa obligatòria

17.07.2013 | 09:37
La consellera Irene Rigau, després del Consell de Govern celebrat ahir.

Totes les escoles catalanes oferiran en anglès una part del currículum o activitats que hi estan vinculades. Així ho estableix el marc per al plurilingüisme del Departament d'Ensenyament aprovat ahir pel Govern, que té com objectiu que el 2018 el sistema educatiu garanteixi el domini total del català i el castellà, i el domini de l'anglès en acabar l'educació obligatòria.

A més, també estableix que el 75% pugui tenir l'opció de conèixer una segona llengua estrangera -percentatge que ara se situa en el 20%-, potenciant els idiomes d'origen dels alumnes nouvinguts. El pla preveu una prova pilot el curs que ve a 50 escoles.
Dels 3.625 centres escolars que hi ha a Catalunya, 1.247 ofereixen una part del currículum o de les activitats vinculades a l'anglès, 459 fan el mateix amb el castellà, 25 en francès i 5 més en alemany. Ahir, el Govern va aprovar un pla perquè totes les escoles ofereixin parts de les matèries en anglès. "Presentem un pla metodològic que permeti avançar ràpidament i afecti tots els centres", va explicar la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau.

El nou Marc plurilingüe consolida el català com a llengua vehicular de referència de l'aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llen-gües. També proporcionarà als alumnes els instruments necessaris perquè tinguin accés a les oportunitats de comunicació i d'aprenentatge al llarg de la vida i perquè obtinguin una capacitació i formació professional. Amb aquest pla s'implantarà un nou model per assegurar el domini del català, el castellà i l'anglès, així com el coneixement d'altres llengües. A més, s'afermaran i es difondran les llengües d'origen de l'alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva.

D'acord amb els objectius europeus per al 2020, el marc per al plurilingüisme estableix els nivells de competència en llengües estrangeres corresponents al Marc Europeu de Referència per a les Llengües: el nivell B1 en el primer idioma estranger i l'A2 en el segon al final de l'ESO, i el nivell B2 en la primera llengua estrangera i el nivell B1 en la segona al final de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Els objectius del Departament de cara al 2018 són que al final de l'educació obligatòria l'alumnat sigui competent en llengua catalana, castellana i, com a mínim, en un idioma estranger -prioritàriament l'anglès- i que un 75% hagi tingut l'opció de conèixer una altra llengua. Un altre objectiu és aconseguir que al final de l'ESO el percentatge d'alumnes amb el nivell B1 sigui superior al 50% en la primera llengua estrangera.

Programa pilot a 50 escoles

Pel que fa a les actuacions previstes pel Departament d'Ensenyament de cara al curs vinent, diverses entitats entre les quals hi ha British Council, Univeritat de Cambridge, estan treballant en un disseny curricular plurilingüe basat en unitats de contingut en anglès que s'introduïran a les diferents matèries. Alhora, s'impulsarà una prova pilot d'aquest nou disseny en un grup experimental de centres que té per objectiu incrementar el coneixement de les llengües estrangeres entre l'alumnat de primària, ESO, FP i batxillerat.

El model incrementa l'exposició lingüística a aquestes llengües en el context escolar i social: a primària un mínim del 12% del currículum, a l'ESO del 15%, a FP del 15% i a batxillerat del 18%. A la vegada, es consolidarà un suport documental i es crearà un espai web en el qual es recollirà informació, orientacions i materials.

Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla de Govern 2013-2016, en el qual s'estableix com a objectiu prioritari millorar i ampliar la competència lingüística i comunicativa de l'alumnat en el marc d'un model plurilingüe en un sistema on la llengua normalment emprada és el català.
Així mateix, els objectius europeus per al 2020 preveuen que com a mínim el 50% dels joves de 15 anys siguin capaços de mantenir una conversa simple en la primera llengua estrangera i que com a mínim el 75% de l'alumnat del primer cicle d'educació secundària conegui almenys dues llengües estrangeres.

El títol II de la Llei d'Educació de Catalunya fixa els principis generals de la regulació del règim lingüístic i determina els nivells competencials en el marc europeu de referència per a l'aprenentatge l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook