La construcció de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa, en funcionament des del 2013 però amb actuacions pendents com la reposició del parc Central de Girona, va tenir un sobrecost del 19,25% en els trams que afectaven les comarques gironines. Així ho reflecteix el Tribunal de Comptes en un informe de fiscalització del 30 de març en què examina 82 contractes (d'un total de 323), entre els quals una trentena són gironins o hi tenen relació.

Inicialment van ser adjudicats per 997,2 milions d'euros i els licitadors van presentar baixes «molt elevades», d'un 30% de mitjana, però les obres van tenir un cost final de 1.189,2 milions, 192 milions més (només en els contractes fiscalitzats) del previst a causa de les modificacions dels contractes, revisions de preus, certificacions i liquidacions addicionals. Cal afegir-hi que les pròrrogues, modificacions i ampliacions, en general i com a mínim, van duplicar els terminis d'execució.

En gairebé tots els casos, el Tribunal ho atribueix a «errors, omissions o deficiències en el projecte inicial» i retreu que «evidencien una mala planificació» que es podria haver resolt en la fase preparatòria del contracte i no es deuen a «circumstàncies imprevistes», com es justificava. El Tribunal detecta deficiències en tot el procés que «no s'ajusten» a la Llei de Contractes d'Administracions Públiques. Així, entre els contractes destaquen els següents gironins:

Riells-Massanes

Obres complementàries per 5,9 milions, un 19,7% sobre el preu inicial de 29,7 milions. Es va justificar per «causes no previstes que complementen i milloren el projecte», sense que «es concretin», per unes millores mediambientals. «És paradoxal que en el projecte principal existissin mancances mediambientals quan als expedients hi ha de figurar una declaració mediambiental», assegura l'informe. La liquidació final es va fer amb 2 anys de retard, igual que un contracte d'obres complementàries on «no figuren els criteris d'adjudicació ni la ponderació als anuncis de licitació», ni «consta la constitució de garantia provisional».

Cornellà del Terri-Vilademuls

Obres d'execució. La falta de disponibilitat de terrenys va originar la suspensió de l'inici d'obres per «deficiències en la fase de planificació». Adjudicat per 80 milions i 17,5 mesos, es va modificar per atendre «deficiències en la topografia» en «no respondre» el projecte inicial «a la realitat de determinades zones» i per requeriments del consistori de Cornellà sobre integració ambiental d'una pedrera abandonada. El termini es va allargar fins als 50,5 mesos.

Vilademuls-Pontós

També es va suspendre l'inici d'obres. Adjudicat per 73,3 milions i 19,5 mesos, es va modificar en 4,5 milions (+19,8%) allargant un 30% el termini per fer una nova campanya de sondeig i cobrir zones que no es van analitzar inicialment per diferències entre el projecte i la realitat de la llera d'un aqüeducte. «Error o omissions» del projecte inicial i no «circumstàncies imprevistes».

Borrassà-Figueres

També es va suspendre l'inici d'obres. Van passar 6 mesos des de l'acta de comprovació de replanteig a l'inici d'obres. Adjudicat per 66,4 milions, es va modificar en 12,5 milions (+18,9%) per ampliar la campanya arqueològica i atendre sol·licituds com les de l'ACA pel disseny de lleres de curs hídric, de la Generalitat per un estudi de la fauna per la proximitat del túnel de Figueres amb zones de presència de l'Esparver Cendrós o estudi «del riu Manol». «Deficient preparació del contracte» perquè ja existien estructures com set viaductes i el túnel.

La Roca-Riudellots

Projecte de protecció acústica. No consta la constitució de la garantia provisional. Adjudicat per 13 milions, modificat en 910.000 euros i 6 mesos més de termini per instal·lar una pantalla acústica a l'andana a l'estació d'Hostalric amb la línia convencional quan l'Ajuntament ja ho havia demanat el 2009 mentre es feia el contracte. Durant les obres es van resoldre expedients sobre edificis a protegir però es va veure que s'havien d'enderrocar i que també s'hauria d'haver «previst».

Riudellots-Frontera

Obres d'execució. Adjudicat per 64,2 milions es va modificar en 12,7 milions més (+19,9%) per «resoldre deficiències i omissions» com el transport a l'abocador de materials o la caracterització d'un aqüífer superficial. La presència d'aigua també aconsellava uns «pous de drenatge» que, per tant, també s'hauria d'haver previst en el projecte principal.