02 de gener de 2018
02.01.2018

Acord per a la supervisió de les activitats agràries a les capçaleres del Ter i el Freser

Generalitat i propietaris de les Valls de Ribes i de Camprodon pacten la preservació de l'activitat agrícola tradicional · En virtut del pacte, s'elaborarà una diagnosi sobre l'afluència de visitants a l'espai natural i se'n regularan els usos turístics

02.01.2018 | 00:02
El Ter, a l´alçada de l´emblemàtic pont de Camprodon.

La Junta Rectora del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha aprovat un protocol que reconeix la importància que tenen les activitats agràries tradicionals en la gestió i configuració d'aquest espai natural i que estableix els criteris i les línies de treball del parc en relació als propietaris privats amb finques dins del seu àmbit i la seva activitat ramadera, agrícola i/o forestal.

L'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon ha promogut el protocol, i el contingut ha estat treballat conjuntament entre aquesta entitat i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, informa el Govern. Es tracta d'un protocol que beneficia el conjunt de la propietat privada del parc i l'activitat agrària tradicional de les dues valls: la del Ter i la del Freser.

L'acord reconeix la importància de les activitats rurals tradicionals en la gestió del medi natural. Bona part del patrimoni natural, de la biodiversitat i del paisatge del parc no s'entendria sense l'activitat ramadera i forestal que, des d'antic, s'hi ve desenvolupant. Aquesta activitat es considera imprescindible per gestionar correctament l'espai natural i la Junta Rectora del parc, mitjançant aquest protocol, estableix una sèrie de mesures per mantenir-la i per promoure-la. Mitjançant el protocol, també s'estableix que la gestió de l'espai natural protegit s'ha de fer amb la participació del conjunt dels actors del territori i, en especial, d'aquells que hi tenen propietats i hi desenvolupen activitats d'interès per a la gestió del parc. Per garantir aquesta governança, el parc ha creat una Comissió de Medi Rural i Desenvolupament Local que serà la responsable del seguiment i control del compliment del protocol. El protocol busca mantenir i promoure la ramaderia extensiva i la resta d'activitats agràries tradicionals en el si del parc natural. En primer lloc garanteix que l'ordenació, les inversions i les activitats que es desenvolupin al parc no aniran en contra d'aquestes activitats, sinó a favor. En segon lloc, estableix mecanismes de participació de la propietat privada perquè aquesta pugui intervenir en aquells aspectes que la puguin afectar. Concretament, el protocol estableix un seguit d'actuacions per potenciar la relació entre el parc i els propietaris, i es crea una comissió específica per tractar els temes agraris i s'estableix la consulta als propietaris afectats, amb caràcter previ, per tot allò que pugui incrementar la presència de persones en les finques privades i afectar l'activitat agrària. Això inclou, per exemple, la programació d'activitats, l'autorització de proves esportives, la senyalització del parc, la regulació de la mobilitat o el disseny de pistes i senders. I també la redacció i tramitació dels instruments d'ordenació del parc i, en especial, el futur Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge que la normativa preveu. El protocol també preveu analitzar amb els propietaris de finques l'impacte en la ramaderia, les pastures, els boscos i l'activitat agrària de qualsevol projecte de reintroducció de fauna dins del parc, abans de la seva aprovació, en cas de plantejar-se. Per fomentar les activitats ramaderes, agrícoles i forestals tradicionals dins del parc, es garantirà i promourà la concurrència de la propietat i de projectes agraris en les convocatòries de subvencions anuals.

Dins les inversions del parc, s'hauran de considerar aquelles que permetin evitar conflictes entre l'ús públic del parc i la gestió ramadera de les finques privades. La propietat privada es compromet, per la seva part, a conservar i millorar les infraestructures ramaderes i agràries existents, en especial les tanques de delimitació. Els gestors de l'espai natural permetran l'eliminació de la cobertura arbòria en antigues parcel·les de pastures per recuperar el seu ús ramader quan el pendent i els riscos d'erosió no ho desaconsellin. Per tal de poder prendre les decisions adequades, s'elaborarà una diagnosi de la situació, establint indicadors que mesurin l'evolució de l'activitat agrària tradicional i l'acció del parc amb auditories cada 5 anys.

Per minimitzar les afectacions als propietaris de finques rústiques derivades de l'ús social dins l'àmbit del parc, el protocol preveu consensuar el disseny de noves pistes, camins, corriols i la seva senyalització pública. S'elaborarà una diagnosi de l'afluència de visitants al parc i s'establiran indicadors per avaluar l'evolució amb auditories cada 5 anys. Es regularà i ordenarà l'ús turístic del parc per evitar la concentració desmesurada de visitants en determinades zones i èpoques de l'any.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook