Els jutjats gironins van tancar el passat any 2018 amb un total de 37.344 assumptes pendents de resoldre, un 3,64% més que l'any anterior, quan es va registrar una xifra de 36.033 casos. Així ho mostren les dades proporcionades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ha desgranat l'evolució del nombre d'assumptes, la resolució, l'execució de sentències i les taxes de les diferents sales de la província, fent públiques aquestes xifres i proporcionant una radiografia dels òrgans jurídics de la demarcació i el seu estat.

Més assumptes pendents de resoldre, però també més casos ingressats. Si el 2017 en van entrar un total de 82.774, enguany han augmentat en un 6,37%, quedant-se en 88.045. Pel que fa als casos resolts, la feina als jutjats i tribunals de Girona va ser constant i va superar també els assumptes de l'any previ. L'augment registrat ha estat d'un 8,06%, amb una diferència de 6.507 casos més aquest 2018, passant de 80.755 a 87.262.

Distribució de competències

La jurisdicció penal, formada per un total de 40 òrgans, va ser la que va rebre més assumptes judicials durant el 2018, seguida de la civil, amb 45 òrgans; la social, amb 4, i, finalment, la contenciosa-administrativa, amb 3, que va ser la que va registrar un menor nombre d'entrada d'assumptes en el cas de les comarques gironines. Pel que fa a les dades d'assumptes judicials resolts, les xifres van seguir el mateix patró, però va ser en les que van quedar a tràmit en finalitzar l'any on van diferir lleugerament. La jurisdicció civil és la que té més feina pendent, seguida de la penal, la social i, també en darrer lloc, la contenciosa-administrativa. També cal tenir en compte que en començar el 2018 la que tenia més casos en tràmit era precisament aquesta, amb 17.783 assumptes, seguida de la jurisdicció penal, amb 14.566, la social, amb 2.606, i, finalment, la contenciosa-administrativa, amb un total de 1.078.

Desglossat per òrgans jurídics, aquells que tenen un volum més gran de casos pendents per resoldre són els d'instrucció i primera instància (11.776) i els de primera instància (3.458) en el cas de la jurisdicció civil. Pel que fa a la jurisdicció penal, els jutjats d'instrucció i primera instància tornen a ser els que encapçalen la llista (9.428), seguits dels jutjats penals (2.346) i els d'instrucció (1.573). Aquests darrers presenten unes xifres molt similars a les que es van registrar l'any anterior.

A les dades proporcionades pel CGPJ també s'hi poden trobar les taxes de congestió, les quals mostren que hi ha òrgans que es troben més saturats que d'altres. En el cas de la província de Girona, la jurisdicció social (1,80) i la contenciosa-administrativa (1,68) encapçalen la llista. Les taxes de congestió van determinades a partir d'un quocient en què el numerador està format per la suma dels assumptes pendents a l'inici del període i els registrats en aquest mateix, i el denominador són els assumptes resolts. D'aquesta manera, un òrgan, territori o jurisdicció està en millor situació com menor sigui la seva taxa.

En el cas de la jurisdicció civil, els jutjats mercantils encapçalen la llista amb un 2,41, seguits dels jutjats de primera instància i instrucció (1,73) i els jutjats de violència contra la dona (1,56). En el cas de la jurisdicció penal els jutjats penals són els que van registrar una major taxa de congestió, concretament un 1,62, seguits dels jutjats de menors amb un 1,43.

El balanç estatal

Als òrgans judicials espanyols van tenir entrada durant l'any 2018 un total de 5.991.201 assumptes, una xifra que representa un 2% més que l'any anterior. En el mateix període, els tribunals van resoldre 5.780.634 assumptes, un 0,6% més, i van quedar en tràmit un total de 2.609.182 casos pendents de resoldre, cosa que significa un increment del 9,6%.

A la jurisdicció civil el nombre d'assumptes ingressats va arribar als 2.225.304, amb un increment del 9% respecte a l'any anterior. En aquesta jurisdicció es van resoldre també 2.014.072 casos i van quedar en tràmit 1.420.310. A la penal van entrar 3.151.025 afers, amb una disminució del 2,5%, havent-se resolt 3.166.203 assumptes, un 3,4% menys, i quedant en tràmit 713.275, un 1,1% més.

En el cas de la contenciosa-administrativa es van registrar 208.724 nous assumptes, amb un increment del 6,5% respecte a l'any anterior. Es van resoldre 210.219 assumptes, un 2,3% més que l'any anterior, i van quedar en tràmit 188.061 assumptes, un 1% superior que el 2017. A la social van ingressar 405.945 nous assumptes, amb un increment del 0,3%. Es van resoldre 389.971 assumptes i van quedar en tràmit 287.434, un 1,8% més respecte a l'any previ.