27 de març de 2019
27.03.2019
Diari de Girona

Urbanisme aixeca la moratòria de noves construccions en quatre sòls urbans de municipis gironins

Queden fora sòls urbans del nucli antic de Cadaqués, la Vila Vella de Tossa de Mar, Port de la Selva i Palamós

27.03.2019 | 14:24
Urbanisme aixeca la moratòria de noves construccions en quatre sòls urbans de municipis gironins

La comissió territorial d'Urbanisme de Girona, amb la participació del secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha acordat avui aixecar la moratòria de noves llicències urbanístiques en alguns sòls urbans de quatre municipis gironins. Després d'un treball tècnic de major precisió, s'ha constatat que la normativa actual fa "innecessària" la suspensió de llicències perquè en aquests casos ja tenen mesures de protecció en l'ordenació com a teixits històrics. Concretament, es tracta del nucli antic de Cadaqués (Alt Empordà), la Vila Vella de Tossa de Mar (Selva) i la zona cases de pescadors del Port de la Selva (Alt Empordà). També s'ha aixecat la moratòria en tres sòls urbans, La Lloia i Els Eucaliptus d'El Port de la Selva i Cala Margarida de Palamós (Baix Empordà).

La Generalitat ha decidit excloure alguns sòls urbans de quatre municipis del litoral gironí de la moratòria de noves llicències urbanístiques en considerar que ja estaven prou protegits. Els casos que ara s'han exclòs estan regulats per una normativa amb mesures de protecció per ser teixits històrics. Es tracta del nucli antic de Cadaqués (Alt Empordà), la Vila Vella de Tossa de Mar (Selva) i la zona de cases de pescadors del Port de la Selva (Alt Empordà). També s'ha aixecat la moratòria en tres sòls urbans, La Lloia i Els Eucaliptus d'El Port de la Selva i Cala Margarida de Palamós (Baix Empordà) per aquest mateix motiu.

El passat 17 de gener es va aprovar una primera suspensió de tramitacions de nous instruments de planejament i de gestió, així com de la concessió de llicències d'obra nova. Afecta tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en terrenys amb pendents superiors al 20%.

Aquella suspensió va afectar 43 sectors de sòl urbanitzable que sumen més de 270 hectàrees de superfície i 850 hectàrees més de sòls classificats com a urbans. Tots, situats a primera línia de mar i en pendent de 14 municipis litorals.

Posteriorment, el 13 de febrer, es va aprovar una segona suspensió de llicències. Afectava 80 dels 165 sectors de sòl urbanitzable que examinarà el Pla director. També s'hi van afegir 8 nous sectors de sòl urbà no desenvolupat situats en primera línia de mar que no s'havien inclòs en la primera moratòria.

Aquestes dues moratòries han rebut una cinquantena de recursos administratius que s'estan analitzant i responent. D'altra banda, s'han atès 25 consultes a través de correu electrònic i s'estan duent a terme reunions periòdiques al territori.

Una quarantena de suggeriments a l'avanç del PDU

L'aprovació de les moratòries permet al Departament de Territori i Sostenibilitat treballar en el Pla director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. És l'instrument de planejament que permetrà revisar tots els àmbits on encara es podria construir però que no s'han arribat a desenvolupar i proposarà, si cal, l'estratègia més adequada, que pot passar per la seva desclassificació, per la reducció de l'àmbit a urbanitzar o pel canvi de model.

La comissió territorial d'Urbanisme de Girona en va aprovar l'avanç el 13 de febrer, que es va sotmetre a informació pública i a consulta dels ajuntaments afectats durant un mes. El termini va finalitzar el 15 de març. En total, s'han rebut 40 suggeriments que s'estudiaran i que s'incorporaran, si s'escau, al document que es portarà a aprovació inicial de la comissió d'Urbanisme.

Un cop aprovat inicialment, el PDU se sotmetrà un segon cop a informació pública perquè tant la ciutadania com els ajuntaments afectats puguin presentar les al·legacions que considerin. Un cop estudiades les al·legacions i incorporades, si s'escau, al text, la comissió d'urbanisme de Girona en farà l'aprovació provisional i elevarà el document a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya per al seu preceptiu informe final. El conseller de Territori i Sostenibilitat signarà l'aprovació del Pla director, que es publicarà al DOGC i entrarà en vigor al dia següent.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook