Totes les escoles i els instituts públics estaran obligats a publicar als seus webs les aportacions econòmiques que facin les mares i els pares, d'acord amb el que aprovi cada consell escolar, per pagar material escolar i assumir el cost d'activitats complementàries com les excursions. El Departament d'Educació ha inclòs aquesta mesura, que afecta «les aportacions voluntàries» i que s'exigirà a partir del setembre, en les noves instruccions dictades per al curs vinent. Tal com especifica la Conselleria, l'objectiu de difondre els diners que abonen les famílies és fomentar la transparència i l'accés a la informació pública.

El mateix document, que recull una sèrie de pautes adreçades als centres, també fa referència als deures escolars i aconsella posar-ne amb moderació. En concret, l'administració educativa recomana que les feines que s'assignen a l'alumnat no tinguin «una durada excessiva», que s'evitin «les tasques repetitives» i que no s'utilitzin com una manera de substituir «allò que els docents tenen en el seu programa i que no tenen temps de tractar a classe».

Les orientacions de la Conselleria per a les activitats que s'encarreguen a fora de l'horari lectiu remarquen que la finalitat dels deures és «contribuir al desenvolupament de l'autonomia personal» de l'alumne; i especifica que això té a veure amb la seva capacitat de gestionar el temps, per autoregular-se o prendre decisions.

Professorat de suport a l'audició i el llenguatge

En un altre ordre de temes, les instruccions del Departament d'Educació per al curs 2019-2020 -que ha publicat al Portal de Centres- concreten les tasques que ha de realitzar el professorat de suport intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL). Entre les seves funcions hi ha la de coordinar-se amb el claustre, col·laborar en l'organització de les diferents mesures de suport per a l'alumnat, acompanyar-lo tant a ell com a les seves famílies en tot l'itinerari formatiu o donar suport als docents a dintre de l'aula.

En l'àmbit organitzatiu, la Conselleria estableix per primera vegada que els documents que es publiquin incorporin el funcionament dels serveis educatius, que fins ara es publicaven per separat.

Combatre la violència masclista

La igualtat de gènere, la coeducació i la prevenció contra la violència masclista tindran més força a educació primària i secundària a partir del curs vinent, tal com va informar ahir Educació. Aquest propòsit destaca entre les novetats curriculars anunciades per a aquestes etapes, en les quals també es posarà en marxa un pla per impulsar la competència oral de l'alumnat en totes les llengües que estudiïn.

Una altra novetat afecta als cicles formatius d'ensenyament d'arts plàstiques i disseny (en assistent a la gràfica impresa, a la gràfica interactiva i decoració i ceràmica) i d'esports (futbol i en salvament i socorrisme), que al setembre tindran una doble titulació amb batxillerat que es podrà cursar en 3 anys. D'altra banda, es crea el títol de cicle formatiu de grau superior en Tècniques de direcció coral.