L'Ajuntament de Llagostera ha aprovat les bases reguladores d'una línia de subvencions dotada en 30.000 euros. Comprès dins l'àmbit d'actuació del Pla de barris, el projecte s'ha aprovat amb la voluntat de fomentar el pintat de les façanes dels habitatges del nucli antic i del seu entorn immediat. El procediment de concessió de subvencions es tramitarà valorant les sol·licituds en funció de diversos criteris.

La quantia de la subvenció serà del 50% i en el cas d'edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) del 60%. Així, les subvencions poden arribar a un màxim de 1.500 euros (2.000 ? en el cas d'edificis inclosos en el PEPPA) per als habitatges unifamiliars i de 5.000 ? (6.000 ? en el cas d'edificis inclosos en el PEPPA), en el cas d'habitatges plurifamiliars.