El Síndic de Greuges de Catalunya ha demanat al Defensor del Poble espanyol que intervingui per desencallar el "col·lapse" de l'Oficina d'Estrangeria de Girona. La situació, segons el Síndic, afecta els tràmits d'autoritzacions de residència per arrelament i els de sol·licitud d'asil, amb la impossibilitat de tenir cita en el primer cas o que es dilati fins a l'abril del 2020, en les peticions d'asil. L'organisme ha conegut la situació a través dels mitjans de comunicació i encoratja les persones afectades a presentar queixa davant de la institució. En un comunicat, el Síndic qualifica la situació "d'insostenible" perquè afecta persones estrangeres que han d'adjuntar documents amb una validesa "condicionada a una data de caducitat".

Aquest fet, diu el defensor, es tradueix en la possibilitat que aquestes persones siguin objecte d'un procediment d'expulsió si no acrediten que disposen de cita per regularitzar-se. En aquest sentit, diu que la "dilació excessiva" en els terminis d'assignació de cites per formalitzar les sol·licituds de protecció internacional, a parer del Síndic, comporta una "lesió de drets" dels demandants.

La presentació de la sol·licitud, recorda, reconeix el dret d'assistència dels serveis socials i d'acollida per fer front a les seves necessitats bàsiques.

Paral·lelament, el retard "impedeix" donar compliment a la previsió que recull la Llei Reguladora del dret d'asil, que estableix que la sol·licitud s'ha de presentar sense més retards i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de l'entrada en territori espanyol.

Les millores tècniques i organitzatives són una petició recurrent del Síndic, que l'any 2015 ja va traslladar al Defensor del Poble una problemàtica similar que afectava la Subdelegació del govern a Barcelona.

"El Defensor del Poble va informar de totes les mesures que, segons la Subdelegació del Govern a Barcelona, es van implementar per resoldre aquesta qüestió. Mesures que, atès el nou col·lapse, han estat insuficients", remarca el Síndic.