El Grup de recerca en Llen-guatge i Cognició de la UdG és l'autor. Tenen tres línies ober-tes: Habilitats sòcio-cognitives i desenvolupament emocional, Adquisició i processament del llenguatge i Processos psicolò-gics i psicopatologia.