Amb la declaració de l'estat d'alarma per part del govern de l'Estat i les mesures que comporta aquesta nova situació per tothom, ha sorgit la possibilitat de sancionar els comportaments o conductes que infringeixin les seves disposicions, especialment les referents a la limitació de circulació de les persones. Però quines són aquestes sancions? Des del despatx d'advocats Prat-Sàbat de Girona ens aclareixen i informen sobre aquesta disposició.

El Reial Decret quan fa referencia al règim sancionador ens remet al que preveu la Llei Orgànica de l'any 1981 respecte dels estats d'alarma, d'excepció i setge.

Per tant, ens trobem amb una normativa que ens remet a una altre, fet bastant habitual en el àmbit jurídic, en el que nosaltres els juristes ja hi estem avesats però la població en general no entén res i per tant genera una inseguretat si no sap quines lleis són les que sancionen l'incompliment o resistència a les ordres de l'autoritat.

Per tant, a partir d'aquí, cap novetat en l'àmbit penal, doncs el que haurem de fer serà seguir el que penalitza el Codi Penal per tant, qualsevol actuació que pugui ser constitutiva d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat, el delicte de resistència i desobediència i la falta de respecte i consideració deguda a l'autoritat, serà tipificat com a delicte. En definitiva no creure el que ordeni un agent de l'autoritat (membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat dependents del Govern i dels cosso de Policia dependents de les comunitats autònomes i corporacions locals) pot ser un delicte.

Que s'entén per delicte d'atemptat contra l'autoritat. Es dóna quan s'agredeix o, amb intimidació greu o amb violència, o s'oposa resistència greu a l'autoritat, als seus agents o funcionaris públics. A aquests efectes, s'equiparen als agents de l'autoritat els funcionaris sanitaris; membres de les Forces Armades; bombers, sanitaris o equips de socors; personal de seguretat privada, tots ells sempre amb l'exercici de les seves funcions.

Aquest delicte es castiga amb penes de presó que oscil·len (segons la gravetat) d'un a quatre anys i amb una multa de tres a sis mesos (que es calcula imposant un import diari de 2 a 400 euros/dia (segons la capacitat econòmica de cada un).

Que és un delicte de resistència i desobediència, té lloc quan es dóna una resistència o desobediència greu a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seves funcions, o al personal de seguretat privada degudament identificat que actuï en cooperació i sota el comandament de les Forces i Cossos de Seguretat.

En aquests casos les penes són de presó de tres mesos a un any o multa de sis a divuit mesos.

I finalment, pels que faltessin al respecte i consideració deguda a l'autoritat en l'exercici de les seves funcions, es preveu una pena de multa d'un a tres mesos.

En els casos mes lleus de tots, existeix la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana (l'anomenada "llei mordassa"), i que possiblement serà la norma més aplicada en aquests dies si la cosa no passa "a mes". Dintre de les infraccions que contempla, n'hi ha de Greus i de Lleus, amb multes de 100 a 30.000 euros, com a exemple una falta de respecte i consideració a un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions, quan aquestes conductes no siguin constitutives d'infracció penal, o com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o al·legant dades falses o incorrectes.

Ara bé, també s'ha de tenir en compte una altre normativa específica, que correspondria a la Llei General de Salut Pública. En aquest cas, també ens podem trobar casos molt greus, greus o lleus com: actuacions que puguin produir un risc o dany a la salut de la població, incomplint de forma reiterada instruccions rebudes de l'autoritat competent o infraccions sanitàries greus i la seva reincidència la denegació de suport o auxili o col·laboració a agents de la autoritat sanitària, entre altres i com no els incompliments de la normativa sanitària vigent sempre que la seva incidència hagi sigut escassa o de poca transcendència, totes aquestes actuacions seran sancionades amb multes de 1 fins a 600.000 euros depenent com no de la seva gravetat.

I finalment, també s'ha de tenir en compte la Llei del Sistema Nacional de Protecció Civil, que també té el seu propi catàleg d'infraccions en el seu articulat regula unes sancions de molt greus a lleus, com els casos de emergències declarades, el seu incompliment de les ordres, prohibicions, instruccions o requeriments efectuats pels membres dels serveis d'intervenció i assistència, així com dels deures de col·laboració als serveis de vigilància i control. Amb sancions que també oscil·len de 1 fins 600.000 euros segon la gravetat.

Com veieu, el repertori d'infraccions és molt ample, i amb el risc que una mateixa conducta pugui estar sancionada en diferents lleis. Ara bé, cal tenir en compte que sempre serà possible fer els recursos corresponents en el marc del procediment sancionador, tant a nivell administratiu com judicial , i que, en el cas dels delictes penals, s'haurà de seguir el corresponent procediment judicial. De tota manera, i en l'actual situació, recomanem seguir puntualment les instruccions de les autoritats. És molt el que tenim en joc tots plegats.

Per tots els dubtes laborals que es puguin generar arran de la situació poden dirigir les seves consultes a info@pratsabat.com de Prat Sàbat Advocats.