L'Ajuntament de l'Escala, complint una sentència del TSJC, ha començat l'enderroc de part d'un edifici, un bar al carrer Palau 2B, a Riells, a tocar la platja, que es va aixecar amb una llicència que el jutjat considera il·legal.

L'enderroc dona per finalitzat un litigi que es remunta a fa quinze anys quan els veïns van decidir portar-ho als tribunals entenent que la llicència estava mal donada.

S'enderroca l'edifici que ocupa 77 metres quadrats sobre la finca.

L'Ajuntament ha complert la sentència malgrat que reconeix que "es Serveis Tècnics i Jurídics municipals continuen defensant que l'atorgament de la llicència d'obres al Camí del Palau, 2b va ser ajustat a dret".

Segons l'Ajuntament, la llicència va ser concedida atenent Informe dels Serveis Tècnics Municipals de l'any 2004.

Inicialment, el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, l'any 2008, va donar la raó a l'Ajuntament sobre el compliment de les condicions per poder donar la llicència.

Quinze anys de litigi

El litigi judicial arrenca per l'atorgament d'una llicència el 30 de gener de 2008. És un edifici aïllat amb construccions a banda i banda.

El jutjat va donar la raó als veïns perquè el projecte no complia amb el planejament de 1993 sobre el qual s'havia de basar la decisió. El motiu és que calen 600 metres per construir i la parcel·la en té 446.

L'Ajuntament va optar per donar una segona llicència el juny de 2011. Va argumentar que hi havia hagut un error. A la nova llicència es va incloure dins la finca un passatge de la parcel·la que és un dret de pas però que sostenen que formava part de la finca.

El Jutjat Contenciós número 1 de Girona on es va iniciar el procés va donar-ho per bo, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha mantingut en diferents sentències que la llicència no era vàlida perquè no hi havia suficients metres per construir i que la finca s'ha d'enderrocar.

Darrera sentència del TSJC

La darrera sentència va ser amb data 23 de gener de 2018, tal com va avançar Diari de Girona i es va interposar posteriorment per part de l'Ajuntament un recurs de cassació.

Fins i tot el Jutjat Contenciós de Girona va imposar una sanció a l'alcalde per no complir les sentències i se li va requerir el compliment.

En la interlocutòria es recorda que amb data 7 de novembre de 2018 es va requerir perquè en el termini d'un mes complís la sentència. A més, ja se l'advertia que podia incórrer en un delicte de desobediència.

Amb data 6 de maig l'Ajuntament interposa un recurs de reposició en el qual sostenen que no s'ha volgut evitar la sentència sinó que entenen que no s'han esgotat totes les vies legals. S'adjunta en l'escrit un decret d'alcaldia ordenant «d'immediatl'execució de la sentència» i que l'alcalde assumirà la sanció.

En el decret d'alcaldia s'ordena als Serveis Tècnics de la Corporació l'inici dels tràmits necessaris per a la redacció de projecte d'enderroc «amb caràcter d'urgència» i ordena al departament de Serveis Econòmics que procedeixi a la dotació pressupostària corresponent.