L'equip de teràpia intravenosa (ETI) que la direcció d'infermeria de l'hospital Trueta de Girona va posar en marxa el desembre del 2018 ha col·locat quasi 900 catèters durant el primer any de funcionament. Aquest equip s'ocupa d'implantar els accessos vasculars, fer-ne el seguiment i la vigilància, a més de fer formació als professionals que han d'utilitzar els catèters i de fer recerca i innovació en el sector. Durant el 2019, l'ETI va anar incrementant l'àrea de gestió fins a cobrir la totalitat dels serveis d'hospitalització, hospitals de dia, diàlisi i Banc de Sang i Teixits. Durant el seu primer any de funcionament, l'ETI va col·locar 881 catèters i la previsió és implantar-ne fins a 1.300 durant aquest any 2020. A principis d'any, va iniciar l'activitat a la Unitat de Medicina Intensiva i a Urgències, tasca que ha reprès després de la dedicació de l'ETI a la pandèmia.

Situació durant la pandèmia

L'activitat de l'ETI també s'ha vist afectada per la COVID-19. El servei de col·locació de catèters s'ha vist reduït a la meitat per la dedicació d'un dels efectius a l'atenció al pacient crític i, a més, ha tingut més feina que mai ja que ha vist incrementat tant el nombre de procediments diaris que havien de fer, com la seva complexitat. Durant el pic de la pandèmia el 100% de la seva tasca estava dedicada a la col·locació de catèters a pacients en estat crític amb coronavirus. S'han arribat a col·locar fins a quinze catèters diaris -quan abans se'n feien 5 al dia-, la major part en vies centrals -molt més complexes-, per optimitzar així les puncions als pacients i descarregar les àrees de crítics de molts d'aquests procediments.

També s'ha col·locat un gran nombre de catèters arterials, necessaris per al monitoratge de l'estat respiratori en pacients greus, per evitar repetides puncions de l'artèria radial. S'ha dissenyat un protocol de valoració i vigilància d'aquests catèters que no són habituals a les àrees d'hospitalització convencional.

Gran part dels procediments s'han realitzat utilitzant un ecògraf sense fils, un dispositiu innovador i poc introduït encara en la pràctica clínica, i visualitzant les imatges en una tauleta convencional. La utilització de la tauleta ha permès que la desinfecció de l'aparell i la sonda hagi estat ràpida i rigorosa.

Pel que fa al balanç del primer any de funcionament, en un 85% de les 881 actuacions fetes el 2019 la col·locació i el seguiment del catèter es van resoldre de manera satisfactòria, sense complicacions. Cal tenir en compte que del 15 % restant la major part de les complicacions van ser derivades de retirades accidentals per part dels pacients o bé d'obstruccions. Aquestes taxes estan per sota de les europees.

La principal aposta del projecte és que la implantació es fa amb guia ultrasònica, amb un ecògraf que els permet controlar el seguiment de la inserció.