L'alumnat gironí de quart d'ESO està per sota de la mitjana catalana en quatre de les cinc competències bàsiques que el Departament d'Educació ha avaluat aquest curs. Els estudiants de la demarcació només superen per una dècima el global de Catalunya en llengua catalana, mentre que la pitjor nota se l'endú la prova cientificotecnològica. La millor puntuació és en llengua castellana.

Organitzades pel Departament d'Educació, les proves de competències avaluen els coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumne en acabar l'educació secundària obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i coneixement científic. Al febrer, 7.192 alumnes de l'últim curs de Secundària Obligatòria van fer les proves a comarques gironines. A tot Catalunya es van examinar 78.670 alumnes repartits entre 1.081 centres d'arreu del territori.

Segons educació, les puntuacions dels alumnes a les proves d'avaluació s'han mantingut «estables», amb un lleuger descens en la de castellà, augments en anglès i matemàtiques i un decreixement de tres punts en la de català i la cientificotecnològica.

La majoria de puntuacions superen els 70 punts sobre els 100 possibles, a excepció dels coneixements cientificotecnològics i presenten pocs canvis amb el curs passat.

En el conjunt,les puntuacions mitjanes han sigut 74,1 en català (77,5 el 2019); 77,9 en llengua castellana (78,6 el 2019); 74,7 en llengua anglesa (74,1 el 2019); 70,2 en matemàtiques (68,2 el 2019) i 63,5 en cientificotecnològica (66,2 el 2019).

Les notes a Girona

En el cas dels estudiants gironins, superen lleugerament la mitjana de la prova de català, amb 74,2 punts (només una dècima per sobre). En la resta de matèries se situen per sota del conjunt català: 77,2 en llengua castellana; 73,8 en anglès; 69,9 en matemàtiques i 62,7 en coneixement científic.

Entre el 20% i el 27% d'alumnes se situa al nivell alt d'assoliment de les competències en totes les matèries avaluades. Pel que fa a l'alumnat situat a les franges baixes d'assoliment, en el cas de la competència cientificotecnològica un 16% dels alumnes catalans no assoleixen la competència. En relació amb les matemàtiques, hi ha cinc territoris, un d'ells Girona, amb més del 15% de l'alumnat que no assoleix la competència en matemàtiques, segons les recomanacions d'Europa pel 2020. En el cas de Girona, és del 15,9%.

Pel que fa a les proves del curs actual, les de quart d'ESO es realitzaran el 17 i 18 de febrer, i les de sisè de primària entre el 4 i el 6 de maig.