L'Ajuntament d'Olot ha licitat la redacció del projecte constructiu de reurbanització del barri de Sant Pere Màrtir. La Junta de Govern Local del dijous 5 de novembre va aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives per contractar la redacció del projecte constructiu del barri, conegut també com a Montolivet. Els treballs permetran disposar d'una diagnosi que analitzarà l'estat actual de la situació viària i urbana i, sobretot, marcarà les actuacions de millora en matèria d'infraestructures, condicions d'accessibilitat, aparcament i mobilitat de 25.600 m2 d'un sector d'Olot on hi ha 332 habitatges. Després d'analitzar aquesta primera memòria, encarregaran la redacció del projecte constructiu, que estarà en 5 mesos i costarà 105.270 euros.

L'actuació de millora de Montolivet preveu la realització d'estudis topogràfics, de planimetria, altimetria i fotogràfics a través dels quals s'analitzarà i es donarà solució a les mancances detectades a l'espai públic d'aquest barri, que va ser urbanizat durant la dècada de 1950.

El projecte de reurbanització es basarà en els dos estudis anteriors (realitzats durant el setembre i novembre de 2019 per l'Ajuntament d'Olot) i que han permès identificar les accions de millora d'aquest espai. Entre les actuacions detectades, destaquen l'arranjament dels vials per adaptar-los a les rasants actuals, la reposició dels paviments dels carrers i les escales així com la pavimentació de voreres com a plataformes úniques, la instal·lació de noves senyalitzacions o la remodelació de la xarxa de sanejament d'aigües i col·lectors. Els treballs també afectaran la xarxa d'aigua potable i el soterrament de les línies de baixa tensió, la instal·lació de nou enllumenat públic i la creació de contenidors soterrats, entre moltes accions per un valor de 6.871.994 euros. L'alcalde, Josep Berga (JunsxCat), ha subratllat que la inversió de 6 milons i mig es farà en fases i en un temps indeterminat.