25 de gener de 2021
25.01.2021
Diari de Girona
CONTINGUT PATROCINAT

Suspensió de procediments de desnonament i llançaments. Preguntes i respostes

L'equip d'advocats de Prat-Sàbat et resol els dubtes sobre el nou Reial Decret-llei

25.01.2021 | 09:51
Suspensió de procediments de desnonament i llançaments. Preguntes i respostes

A finals de l'any passat va entrar en vigor el Reial Decret-llei 37/2020, de 22 de desembre, pel qual es va introduir la possibilitat que els arrendataris puguin iniciar un incident extraordinari per suspendre els procediments de desnonament i els llançaments. El despatx Prat-Sàbat et resolt de manera molt clara i concisa els dubtes i les preguntes que sorgeixen.

Quin requisit s'ha de complir perquè es pugui acordar la suspensió?
S'exigeix que l'arrendatari es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica que li impedeixi trobar una alternativa residencial.

Però, quan es considera que existeix "vulnerabilitat econòmica"?
Doncs quan la persona que estigui obligada a pagar la renda del lloguer hagi passat a estar en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos, sempre que els ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria no superin els llindars indicats en el Reial Decret-llei que, amb caràcter general, es fixa en el límit de tres vegades l'IPREM mensual. També s'entén que existeix "vulnerabilitat econòmica" quan el preu del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

Ara, i si l'arrendador/propietari també es troba en una situació de vulnerabilitat?
Quan l'arrendador es trobi també en una situació de vulnerabilitat, es podrà oposar a la suspensió. En aquest cas, el Jutge haurà de valorar i decidir quina de les dues situacions de vulnerabilitats ha de prevaldre. Si considera que ha de prevaldre la de l'arrendador, denegarà la suspensió sol·licitada i acordarà la continuació del procediment.

I en el cas que s'acordi la suspensió, fins quan durarà aquesta?
La suspensió s'estableix amb caràcter extraordinari i temporal, i en tot cas, deixarà de tenir efecte quan finalitzi l'estat d'alarma declarat per Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, prorrogat per Reial decret 956/2020, de 3 de novembre.

I si la persona que ocupa l'immoble no té un contracte d'arrendament que legitimi la seva ocupació?
El Reial Decret-llei faculta al Jutge, en els supòsits "d'ocupació sense títol", a acordar la suspensió sempre que es tracti d'habitatges que pertanyin a persones jurídiques o a persones físiques titulars de més de deu habitatges i que les persones que les habiten sense títol es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. El Jutge prendrà la decisió prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tenint en compte, entre altres que procedeixin, les circumstàncies relatives a si l'entrada o permanència en l'immoble està motivada per una situació d'extrema necessitat, així com les circumstàncies relatives a la cooperació dels habitants de l'habitatge amb les autoritats competents en la cerca de solucions per a una alternativa residencial que garantís el seu dret a un habitatge digne. A part, perquè operi la suspensió, qui habiti l'habitatge sense títol haurà de ser persona dependent de conformitat amb el que es disposa en l'apartat dos de l'article 2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, víctima de violència sobre la dona o tenir a càrrec seu, convivint en el mateix habitatge, alguna persona dependent o menor d'edat.

Per tots els dubtes que es puguin generar arran d'aquest Reial Decret-llei sobre desnonaments poden dirigir les seves consultes a info@pratsabat.com de Prat Sàbat Advocats.


Joan Blanco Ginés
Advocat de PRAT SÀBAT ADVOCATS

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook