Cinc municipis de les comarques gironines s'han presentat com a voluntaris per participar en un programa pilot de la Generalitat per lluitar contra el despoblament rural. Es tracta d'una iniciativa que vol facilitar que persones i famílies es puguin instal·lar en nuclis rurals a través de la rehabilitació d'habitatges. El projecte que es durà a terme arreu de Catalunya, on 50 localitats s'han presentat com a candidates per acollir la prova pilot del programa. D'entre aquestes 50, se n'escolliran vint de les vuit vegueries. En el cas de les comarques gironines, s'han presentat cinc propostes, de les quals la Generalitat n'escollirà quatre per a la prova pilot. Els ajuntaments que han decidit presentar la seva candidatura són Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà, 91 habitants), Vilademuls (Pla de l'Estany, 815 habitants), Planoles (Ripollès, 288 habitants), Vallfogona del Ripollès (206 habitants) i Ribes de Freser (també al Ripollès,1.754 habitants).

L'objectiu d'aquest programa, anomenat Programa de mobilització de l'habitatge en el món rural i impulsat pel Departament de Territori, és donar suport als petits municipis que afronten problemes de despoblament a través de la rehabilitació d'habitatges que estiguin desocupats. Així doncs, la Generalitat es proposa «tenir un país viu, un país ple i per evitar el despoblament, per mantenir o atreure famílies als pobles i micropobles del nostre país».

D'aquesta manera, el programa vol contribuir a evitar la pèrdua de població i «incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge».

El programa es desenvoluparà en dues fases. En una primera fase, se seleccionaran vint municipis, amb una dotació de dos milions d'euros, i més endavant hi haurà una segona fase, ja de caràcter genèric, que es convocarà el juliol vinent i a la qual es podran acollir la resta de municipis possibles beneficiaris dels ajuts.

Segons explica el Departament de Territori, es tracta d'una proposta per viure i treballar als municipis petits, molts dels quals viuen un context d'estancament però on, alhora, s'ha detectat un incipient moviment de nous residents. A vegades, però, aquests possibles nous veïns veuen limitades les seves opcions per l'existència d'habitatges buits que no estan en el mercat per manca de conservació. Alhora, els petits municipis tenen dificultats per afrontar intervencions de millora i conservació en les seves trames urbanes, el que limita l'atractiu per a possibles nous residents.

Així doncs, el programa es basa en dos eixos: d'una banda, es portaran a terme accions per facilitar l'accés de l'habitgatge, i de l'altra, es fomentarà la rehabilitació de vivendes.

En primer lloc, doncs, es donaran incentius per mobilitzar el parc d'habitatges buit que hi hagi en aquests municipis, tot assessorant tant els ajuntaments com els particulars i establint mesures fiscals i ajuts diversos per resoldre els esculls administratius, jurídics i de gestió. També s'identificarà la demanda potencial d'habitatge per part de particulars i detectaran quines vivendes es troben en desús. A més, la Generalitat es posarà a disposició dels ajuntaments per cercar els canals adequats per donar resposta a les necessitats detectades i mediarà entre la propietat i l'administració local per aconseguir la transformació d'edificis en desús en habitatges on hi visquin unitats de convivència.

Veïns habituals i nova població

Veïns habituals i nova població Els incentius per rehabilitar habitatges rurals buits es destinaran tant a la població local com a possibles nous veïns que vulguin convertir-los en primera residència. D'aquesta manera, es preveu impulsar tant l'activitat econòmica del sector de la construcció en els petits municipis com l'atracció de nova població o la fixació de l'existent. Els treballs de rehabilitació se centraran en la millora estructural i energètica; la millora dels teixits i trames urbanes, i la conservació del patrimoni.

El segon eix del programa serà el foment de l'accés a l'habitatge en els entorns rurals. En aquest sentit, Territori treballa per definir diferents modalitats de tinença segons cada cas, com ara masoveria rural, cessió d'ús, dret de superfície, lloguer, propietat o propietat compartida.

Per escollir els 20 municipis on s'implantaran les proves pilot, s'analitzaran problemàtiques com el despoblament, el mal estat del parc edificat, trames urbanes deficients, dèficit d'habitatge de lloguer, municipis amb pocs recursos econòmics i de gestió, entre altres aspectes.