L'any 2020 ha tancat com el segon amb menys peticions d'ordres de protecció dels últims onze anys a a província de Girona. Les dades de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere van començar a ser públiques el 2009. L'any amb menys incoació d'expedients és el 2018, llavors, els jutjats van tractar 461 peticions. Mentre que l'any passat, en van ser 488, cosa que situa el 2020 com el segon mínim històric.

Durant l'any passat l'activitat judicial es va veure reduïda en alguns moments arran de la situació de la pandèmia del coronavirus. Però aquesta reducció també haurà anat lligada a la baixada de les denúncies per violència masclista, derivada també d'aquesta crisi sanitària. Que ha portat a moltes dones a finalment, haver de conviure amb els seus maltractadors, sobretot durant el confinament domiciliari de la primavera passada.

Del total de 488 ordres de protecció tramitades en els jutjats gironins, totes van ser admeses. Un cop incoades, gairebé la meitat van ser denegades (243) i la resta, adoptades (245). Aquestes ordres van ser presentades en la seva majoria per part de la mateixa víctima dels maltractaments (484). Mentre que les quatre restants van entrar als jutjats com a petició expressa del Ministeri Fiscal.

Gairebé 1.000, l'any 2009

Analitzant l'evolució de les ordres de protecció a les víctimes de violència masclista des de l'any 2009, s'ha de dir que a Girona se n'han arribat a demanar prop d'un miler (943). Això es va produir el primer any de la sèrie, el 2009. Però del total d'aquestes, només 481 van acabar aplicant-se, la resta -més de la meitat- es van denegar (597).

La xifra dels 800 s'ha anat reproduint o superant sobretot durant els primers cinc anys de la sèrie. La tònica però, és la de més ordres refusades que admeses. Per exemple, el 2013 se'n van incoar 822 però només se'n van acceptar 556. A partir del 2014 en canvi, el nombre de peticions va de baixa i s'arriba als 488 de l'any 2020.

Mesures cautelars

D'aquestes ordres de protecció, un cop acceptades, els jutges n'acaben dictant mesures cautelars que poden ser tant de tipus penal com civil. La demanda de la mesura cautelar la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l'adopta o bé la denega en funció de l'estudi cas per cas. La major part solen ser de caire penal i les més dictades pels jutges gironins solen ser l'ordre d'allunyament o la prohibició de l'agressor de comunicar-se amb la víctima.