El Tribunal de Comptes investiga l'Ajuntament de Besalú (Garrotxa) per irregularitats en la recaptació d'impostos. Ho fa després que la fiscalia presentés una denúncia arran d'un informe de la Sindicatura de Comptes, que analitzava la situació financera del municipi el 2018. Entre d'altres, l'informe va concloure que l'Ajuntament incomplia els acords i la normativa de gestió tributària, perquè un cop acabava el termini de pagament voluntari dels impostos, l'Ajuntament «no feia cap actuació per iniciar la via executiva». Es van detectar 251.843 euros corresponents a tributs ja vençuts i pendents de cobrar. Ara, el Tribunal de Comptes desestima arxivar el cas –com demanava l'Ajuntament- i ordena nomenar un instructor perquè ho investigui.

El cas que ha anat a parar al Tribunal de Comptes deriva d'un informe de la Sindicatura on s'analitzaven els comptes de Besalú del 2018. El document detectava irregularitats pressupostàries. Entre d'altres, creia que l'Ajuntament havia presentat una situació més favorable de la que realment tenia (perquè va deixar de comptabilitzar mig milió d'euros en negatiu). La denúncia de la fiscalia, que és el que ara el tribunal investiga, fa referència però a una altra part de l'informe. En concret, la que se centrava en el cobrament d'impostos. Aquí, la Sindicatura va detectar que l'Ajuntament no va «aplicar rigorosament» la normativa establerta.

L'informe explicava, per exemple, que s'havien deixat de traspassar expedients al Xaloc (l'organisme de la Diputació encarregat de la gestió dels tributs). O que quan acabava el termini de pagament voluntari, el consistori «no feia cap actuació per iniciar la via executiva de recaptació». La Sindicatura va detectar que hi havia 251.834 euros de tributs ja vençuts i pendents de cobrar «que es gestionaven com si fossin drets a cobrar en període voluntari». L'informe també deia que l'Ajuntament «tampoc va fer cap actuació encaminada a requerir el pagament dels deutes vençuts als obligats tributaris» i que si algun d'aquests tributs s'arribava a cobrar, «a la quota no s'afegia cap recàrrec, ni tampoc els interessos de demora, fet que va suposar menors ingressos per a l'Ajuntament».

Indicis de responsabilitat

La fiscalia, a la denúncia presentada davant el Tribunal de Comptes, deia que això «podria donar lloc a fets que es puguin perseguir judicialment i administrativament». Sostenia que de l'informe de la Sindicatura se'n podria derivar «la possible existència d'indicis de responsabilitat», i per això ho elevava al Tribunal de Comptes perquè resolgués. Ara, en una interlocutòria, el Tribunal de Comptes ordena obrir una investigació contra l'Ajuntament de Besalú. L'escrit rebutja les al·legacions presentades pel consistori, que demanaven arxivar la causa. Sosté que ara, a l'inici de tot el procediment, no es dona cap dels motius per arxivar la denúncia i, per això, nomena un instructor perquè ordeni practicar les diligències que cregui que facin falta. El Tribunal de Comptes subratlla que l'objectiu és «procurar esclarir els fets, i sense que això en absolut suposi prejutjar l'existència o no de responsabilitats comptables» per part de l'Ajuntament de Besalú.