La violència contra les dones, a banda de les conseqüències directes que comporta per a elles i persones properes, també en comporta per a tota la societat. A partir d’un estudi del ministeri de la presidència sobre l’impacte de la violència de genère a Espanya, el col·lectiu Flora Tristán, ha fet la traslació del cost econòmic que representa a nivell local. Segons les seves estimacions més conservadores, l’impacte econòmic de la violència masclista és de 20,4 milions d’euros anuals a les comarques gironines, però en l’escenari menys restrictiu dels que planteja eleva l’impacte per sobre els 137 milions.

El càlcul dels costos es fa mitjançant tres itineraris: el laboral o productiu que, entre altres coses, les hores no treballades per les víctimes i analitza la situació d’inactivitat i desocupació; el de l’assistència sanitària, relacionat amb els costos derivats de l’atenció pels danys causats sobre la salut física, sexual i mental; i el de l’àmbit legal, que fa referència a la fase d’informació, assessorament prèvia, assistència jurídica, fase policial, judicial i penitenciària.

Aquestes tres vies superen el 87% de tots costos anuals de la violència de gènere i ascendeix al 98% en el cas de l’estimació més elevada. Concretament, el pes del cost de l’àmbit laboral oscil·la entre el 28% i el 35%, arribant fins al 43% en el càlcul menys restrictiu.

Per la seva part, el pes del cost de l’itinerari d’assistència sanitària fluctua entre 20% i 24%, fins als 29% en el càlcul més elevat; i els costos de l’itinerari legal varien entre el 34% i 39%, mentre que en l’estimació menys conservadora és del 26,3%. En tots les estimacions realitzades, els majors costos econòmics els suporta el sector públic, el percentatge del qual varia entre el 57,2% i 76%.

La campanya per difondre l’impacte econòmic de la violència masclista a nivell local compta amb el suport de les principals entitats municipalistes. L’informe dona dades per cada un dels municipis i comarques de Catalunya, i també incorpora el nombre de dones que han patit violència de gènere en algun moment de la seva vida, així com el nombre d’homes que han consumit sexe de pagament. En tots els casos, fa una estimació a nivell local de l’informe estatal en funció del nombre d’habitats dels municipis i comarques.

En el conjunt d’Espanya, els resultats finals de les estimacions dels costos econòmics tangibles de la violència de gènere -és a dir, els que suposen un desemborsament monetari associat i directe- s’han situat en un ampli rang de valors que van des dels 1.281 milions d’euros fins als 8.540 milions d’euros en l’estimació més elevada.

Segons els autors, els costos econòmics reals poden ser fins i tot majors que els estimats en l’informe perquè la majoria dels càlculs es basen en la consideració del nombre de dones víctimes d’aquesta mena de violència, i no al nombre d’episodis d’actes violents soferts durant l’any.