El Govern ha aprovat aquest dimarts el permís per dol gestacional i per regles doloroses per al personal de la Generalitat. El Consell Executiu ha ratificat les mesures de conciliació familiar i laboral vinculades als drets sexuals i reproductius acordades el 6 d’octubre passat a la Mesa General de Negociació dels empleats públics. Així, els progenitors que hagin patit una pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació tindran dret a un permís de 3 dies hàbils. A més, en el cas de les menstruacions doloroses, les dones es podran absentar un màxim de vuit hores mensuals recuperables en els quatre mesos posteriors.

El permís per dol gestacional afecta les pèrdues que es produeixen abans del sisè mes d’embaràs, que no estaven cobertes fins ara amb els permisos ja existents. S’hi podran acollir tant la gestant com l’altre progenitor, al marge de l’estat civil, o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat de la gestant.

D’altra banda, en el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar, les absències s’hauran de justificar únicament mitjançant una declaració responsable, que es tramitarà de manera telemàtica.

La iniciativa feia temps que es reclamava des de diverses associacions vinculades al dol perinatal, com la gironina Bressols, des d’on reivindiquen que el dol es vagi «normalitzant» i hi ha molts aspectes , com el dels permisos, en què encara «queda molt per fer».