L’Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d’Empresa i Treball, ha obert 85 expedients sancionadors a empreses immobiliàries que són grans tenidors d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social a persones o unitats familiars vulnerables. Es consideren grans tenidors persones físiques o jurídiques amb més de deu finques en propietat.

Tot i que a les comarques gironines els grans tenidors tenen cada vegada més pes en el mercat immobiliari de lloguer, és a Barcelona i l’àrea metropolitana on tenen més pes: Gairebé 4 de cada 10 pisos de lloguer habitual a Barcelona són de grans tenidors. Així ho indica una publicació de l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona (O-HB) feta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

Des de l’aixecament de la suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional, el 22 de febrer de 2019, de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, l’Agència Catalana del Consum, amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha dut a terme 96 actuacions inspectores amb relació a l’obligatorietat d’oferir lloguer social a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat.

L’article 5 de la Llei 24/2015, estableix que les persones físiques o jurídiques que són grans tenidors i entitats financeres, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius, han d’oferir un lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda d’execució hipotecària o desnonament –o bé abans d’adquirir un habitatge fruit d’acord de compensació o dació en pagament–, quan la unitat de convivència d’un habitatge es troba en situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb el nivell d’ingressos previst també en la mateixa llei.

En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de reallotjament de persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans de desnonar-les per impagament del lloguer o de la hipoteca; per tant, ha obert aquests 85 expedients sancionadors a grans tenidors d’habitatge per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets de les persones consumidores.

Dels expedients sancionadors oberts, 6 ja s’han resolt amb sanció per infracció greu d’acord amb la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb multes de 25.000 euros per cada expedient.

Aquestes actuacions, confirmen el compromís ferm del Departament per protegir i defensar els drets de les persones més vulnerables, especialment en àmbits tan essencials com el dret a l’habitatge. Els controls d’inspecció per donar compliment a la Llei 24/2015, continuen oberts.