La xifra de famílies gironines que s’acullen a la tarifa social de l’aigua es va incrementar un 5% entre els anys 2021 i 2022, tot passant de 2.640 a 2.773. Tanmateix, el creixement a les comarques de Girona va ser inferior a la mitjana catalana, on l’augment es va situar en un 15% durant aquest període, tot arribant a 88.575 famílies a finals de 2022. 

Segons recorda l’Agència Catalana de l‘Aigua (ACA), la tarifa social de l’aigua, vigent des de 2011, aplica una bonificació del 100% si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua, el que suposa entre un 10% i un 30% de la factura, als col·lectius més vulnerables. En cas que el consum sigui superior, la bonificació serà del 50%. 

L’agència subratlla que aquesta bonificació ajuda a «garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida», com per exemple persones que reben pensions mínimes contributives, famílies amb tots els seus membres en situació d’atur, col·lectius d’especial protecció o famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial. A més, l’ACA explica que recentment s’ha reunit amb empreses del sector de l’aigua per abordar les tarifes socials per a l’abastament, i diu que està treballant en aquesta matèria.

Ampliació per trams

A més de la tarifa social del cànon de l’aigua, l’ACA recorda que existeix una altra figura (l’ampliació per trams, en vigor des de l’any 2000) que s’aplica en unitats de convivència que estan formades per quatre o més membres. Aquesta consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d’aigua establerts pel primer tram, 2m³ mensuals per persona pel segon tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del tercer tram.

A més, també reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen quatre o més habitants, també poden sol·licitar l’ampliació. Actualment s’acullen 308.731 famílies a l’ampliació per trams, una xifra inferior a la de 2021, degut a revisions censals de sol·licituds antigues on s’ha tancat l’expedient. 

En el cas de Girona, aquesta xifra de les ampliacions també s’ha vist reduïda, ja que l’any passat se’n van beneficiar 18.104 persones, mentre que durant el 2021 havien estat 24.327. Així doncs, en aquest cas, la caiguda és de pràcticament un 26%.