Els professors de les universitats públiques catalanes cobren sous similars als dels anys 80 del segle passat, sense tenir en compte la inflació, mentre que el percentatge de temporalitat se situava en el 51% en el curs 2014-2015, onze punts més del que permet la llei (40%).

L'Observatori del Sistema Universitari, un organisme independent de les universitats, va donar a conèixer ahir en roda de premsa a Barcelona aquest informe demolidor de la situació actual de les plantilles de Personal Docent i Investigador (PDI) de les universitats públiques catalanes entre els cursos 2004-2005 i 2014-2015.

La professora de Matemàtiques de la UPC Vera Sacristán i els professors d'Economia de la UB Alfonso Herranz i de la UAB Paula Veciana, van presentar les conclusions de l'informe, el qual considera «inquietant» per al futur per la reducció de les incorporacions de personal predoctoral i postdoctoral.

Pel que fa a les retribucions del personal docent i investigador, en termes reals, la seva evolució ha anat a la baixa des de fa 25 anys i es troben a nivells de finals dels anys 80, s'assegura a l'informe.

En el cas dels catedràtics, la màxima categoria de professor, el 2015 van cobrar el 77,5 % del que rebien el 1991, any en què es va produir una reforma retributiva a l'alça a totes les universitats espanyoles.

A final dels anys 80, un catedràtic, tipus mitjà, cobrava entre 25.000 i 30.000 euros, xifres que van augmentar a 40.000 l'any 1991, amb la revaloració dels sous per part de l'administració, i que actualment podria arribar fins a 80.000 euros, inclosos tots els complements del sou, com antiguitat o per docència i investigació.

Aquesta última xifra, que pot semblar molt elevada per comparació als sous d'altres professions, equival, segons l'informe de l'Observatori del Sistema Universitari (OSU), a la retribució dels anys 80, un cop descomptada la inflació, una tendència que es produeix també en altres categories docents universitàries.

Pel que fa al nombre d'efectius docents, l'estudi ha constatat un canvi de tendència acusat i, en termes de persones equivalents a temps complet, les xifres cauen en picat l'any 2010: un 19%.

En total, els últims cinc cursos -els més durs quant a reduccions de subvencions per part de les administracions i de reposició de plantilles-, els efectius docents i investigadors han caigut a les universitats públiques catalanes un 23%.

Per si aquesta reducció no fos important, en aquest mateix període el percentatge de PDI estable ha passat del 54,3% al 48,7% (curs 2014-2015), que significa que el restant 51% té contracte temporal, un percentatge que supera «amb escreix» el màxim establert per llei (40% del total), ha indicat Sacristán.

En aquests deu anys, els contractes d'ajudant docent pràcticament han desaparegut, la resta de contractes predoctorals ha patit retallades fins al punt que algun any no s'han fet convocatòries o han estat simbòliques i ha disminuït també la contractació de joves investigadors per la via de convocatòries estatals o autonòmiques, que ha caigut un 36%.

«Com a conseqüència d'allò anterior, es constata un progressiu envelliment de la plantilla», s'indica, ja que el percentatge de PDI que té menys de 40 anys s'ha reduït del 30% al 22% i el que té 50 anys o més ha augmentat del 36% al 46%.