La Generalitat vol actualitzar el Mapa Religiós de Catalunya per al període 2021-2024. És per això que fa pocs dies ha publicat la licitació del servei de recollida de dades de les minories religioses al país per aquests quatre anys, la despesa de la qual va ser aprovada pel Govern el passat 23 de març. El preu de licitació és de 222.352 euros, IVA inclòs.

El Mapa religiós de Catalunya és un projecte impulsat i finançat per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat que té per objectiu identificar i conèixer en profunditat les comunitats religioses i els llocs de culte de totes les confessions presents a Catalunya. Es tracta d'una iniciativa que, en el seu moment, va ser pionera a tot l'Estat.

Segons exposa el Govern català, «el coneixement de les comunitats, associacions i tradicions religioses presents a Catalunya és fonamental ja que permet a la DGAR desenvolupar la seva activitat, detectar les àrees sobre les quals cal preveure actuacions específiques, així com establir una relació fluida amb les diferents comunitats i associacions, fruit d'un millor coneixement mutu».

La contractació del servei que s'ha publicat ha de permetre actualitzar la informació de totes les entitats religioses no catòliques presents a Catalunya durant un període de tres anys naturals, entre el juliol del 2021 i el juny del 2024. Segons s'explica que en el plec de clàusules, la recollida de dades s'haurà de portar a terme en tres fases.

Durant la primera fase, s'hauran de detectar les noves entitats i organitzacions existents que no s'haguessin identificat en edicions prèvies del Mapa. Per a fer-ho, s'haurà de consultar tots els serveis especialitzats dels Consells Comarcals de Catalunya, així com d'aquells municipis amb més de 2.000 habitants. També s'haurà de consultar el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Presidència i del departament de Justícia de la Generalitat, entre altres. A partir d'aquí, s'haurà de comprovar l'existència de les noves entitats localitzades a través d'una entrevista amb els seus responsables de les noves entitats.

En la segona fase, s'hauran de verificar i caraqcterització les confessions que ja s'havien localitzat en versions prèvies del Mapa. També s'haurà d'entrevistar els seus responsables i fer un informe, a banda de verificar l'existència d'entitats no adscrites a cap confessió organitzada. En la tercera fase, s'hauran d'entrar les dades i fer informes.